pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 840 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -273 -76
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -298 -322
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 107 1 394
Amortyzacja (tys. zł) 0 18 0
EBITDA (tys. zł) 0 -255 -76
Aktywa (tys. zł) 124 887 122 178 0
Kapitał własny (tys. zł)* 100 825 99 179 0
Liczba akcji (tys. szt.) 24 070,503 12 035,254 12 035,254
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,092 0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,189 8,241 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej