pb.pl
11,1500 zł
1,36% 0,1500 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Wyniki finansowe - ORZBIALY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 152 192 143 383 168 379 157 488
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 475 6 636 11 531 9 947
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 972 6 535 10 127 11 309
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 385 4 849 8 606 9 006
Amortyzacja (tys. zł) 2 777 2 538 2 585 2 680
EBITDA (tys. zł) 7 252 9 174 14 116 12 627
Aktywa (tys. zł) 364 198 383 678 406 153 375 652
Kapitał własny (tys. zł)* 264 226 262 097 282 807 284 917
Liczba akcji (tys. szt.) 16 650,649 16 650,649 16 650,649 16 650,649
Zysk na akcję (zł) 0,203 0,291 0,517 0,541
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,869 15,741 16,985 17,111
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej