80,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 062 8 581 9 980 12 365
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 937 999 1 817 2 979
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 997 962 1 953 3 041
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 452 707 1 638 2 367
Amortyzacja (tys.) 191 198 197 299
EBITDA (tys.) 3 128 1 197 2 014 3 278
Aktywa (tys.) 20 286 20 445 22 933 27 428
Kapitał własny (tys.)* 11 723 12 430 14 068 16 435
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 2,452 0,707 1,638 2,367
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,723 12,430 14,068 16,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej