pb.pl
4,1900 zł
1,45% 0,0600 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 2 522 2 808
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 160 48
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 159 48
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 165 12
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 34 43
EBITDA (tys. zł) 0 0 194 91
Aktywa (tys. zł) 1 396 2 161 3 320 3 310
Kapitał własny (tys. zł)* 536 1 398 1 562 1 574
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,033 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,107 0,280 0,312 0,315
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej