Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 720 750 524 074 526 387 554 733
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -551 634 -4 368 -300 055 28 125
Zysk (strata) brutto (tys.) -560 621 -5 648 -308 815 26 088
Zysk (strata) netto (tys.)* -517 770 -10 346 -247 168 10 086
Amortyzacja (tys.) 40 104 37 302 41 422 42 262
EBITDA (tys.) -511 530 32 934 -258 633 70 387
Aktywa (tys.) 3 118 246 3 316 790 2 451 598 2 591 417
Kapitał własny (tys.)* 1 174 147 1 163 715 916 551 926 596
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) -10,188 -0,204 -4,863 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,102 22,897 18,034 18,232
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej