pb.pl
37,6500 zł
-0,53% -0,2000 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BOGDANKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 457 255 479 685 421 034 540 787
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 49 529 14 575 -30 586 127 966
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 51 121 13 217 -27 947 131 804
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 173 9 744 -22 251 109 781
Amortyzacja (tys. zł) 101 618 106 247 100 332 94 894
EBITDA (tys. zł) 151 147 120 822 69 746 222 860
Aktywa (tys. zł) 4 153 345 4 095 361 3 933 351 4 004 905
Kapitał własny (tys. zł)* 2 952 918 2 962 662 2 939 939 3 049 720
Liczba akcji (tys. szt.) 34 013,590 34 013,590 34 013,590 34 013,590
Zysk na akcję (zł) 1,269 0,286 -0,654 3,228
Wartość księgowa na akcję (zł) 86,816 87,102 86,434 89,662
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej