pb.pl

Zawiadomienie o zbyciu akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2009
Data sporządzenia:2009-05-16
Skrócona nazwa emitenta
HARDEX S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 15.05.2009r. Spółka otrzymała zawiadomienie, że w wyniku zawartych transakcji w okresie od 6 maja 2009 roku do 14 maja 2009 roku na rynku regulowanym, BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. dokonał zbycia 16 772 Akcji spółki HARDEX S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (dalej jako Spółka) które stanowią 1,47% akcji spółki HARDEX SA i dają prawo do 1,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zbyciem, BBI Capital NFI S.A. posiadał 480 271 akcji na okaziciela Spółki Hardex S.A., które stanowiły 42,13 % akcji Spółki i dawały prawo do 42,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu transakcji, BBI Capital NFI S.A. posiada 463 499 akcji na okaziciela Spółki Hardex S.A., które stanowią 40,66 % akcji Spółki i dają prawo do 40,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. BBI Capital NFI S.A. nie zamierza zwiększać swojego zaangażowania w akcje Hardex S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Fundusz poinformował, że podmioty zależne BBI Capital NFI S.A. nie posiadają akcji Spółki Hardex S.A. jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARDEX S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-600Krosno Odrzańskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gubińska63
(ulica)(numer)
(068) 383 53 01(068) 383 62 11
(telefon)(fax)
plyta@hardex.plwww.hardex.pl
(e-mail)(www)
926-000-13-37970517930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-05-16Ireneusz Kaczmarek Anna JuszczykPrezes Zarządu Członek Zarządu