pb.pl

QSr 4/2011: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr4/2011
kwartał /rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za4kwartał roku obrotowego2011obejmujący okresod 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania:2012-02-20
ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-842Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul Łucka7/9
(ulica)(numer)
(0-22) 658 64 52(0-22) 658 64 55
(telefon)(fax)
biuro@alchemiasa.plwww.alchemiasa.pl
(e-mail)(www)
747-000-60-96530544669
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 155 999670 609279 218167 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej141 69222 26334 2245 560
Zysk (strata) przed opodatkowaniem138 41120 44233 4325 105
Zysk (strata) netto jednostki dominującej118 45714 71328 6123 674
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej97 67541 11223 59210 267
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej14 223-59 9773 435-14 978
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-102 47821 721-24 7525 424
Przepływy pieniężne netto, razem9 4202 8562 275713
Dane w pozycjach X-XVIII prezentowane są na dzień:31.12.201131.12.201031.12.201131.12.2010
Aktywa razem958 510823 838217 015208 024
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania328 297301 84574 32976 218
Zobowiązania długoterminowe73 77664 02616 70316 167
Zobowiązania krótkoterminowe254 521237 81957 62660 051
Kapitał własny630 213521 993142 685131 806
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej629 408521 210142 503131 609
Kapitał zakładowy269 100269 10060 92667 949
Średnio ważona liczba akcji zwykłych (szt)205 471 252206 963 210205 471 252206 963 210
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,580,070,140,02
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów811 127114 981195 91828 714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 315-7 7652 250-1 939
Zysk (strata) przed opodatkowaniem28 43633 5216 8688 371
Zysk (strata) netto jednostki dominującej26 22333 2146 3348 294
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 550-18 2613 756-4 560
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej58 477-46 03214 124-11 495
Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej-70 86468 001-17 11616 982
Przepływy pieniężne netto, razem3 1633 708764926
Dane w pozycjach XXVIII-XXXVI prezentowane są na dzień:31.12.201131.12.201031.12.201131.12.2010
Aktywa razem634 904516 896143 748130 519
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania207 215105 19246 91526 562
Zobowiązania długoterminowe1 4541 520329384
Zobowiązania krótkoterminowe205 761103 67246 58626 178
Kapitał własny427 689411 70496 832103 958
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej427 689411 70496 832103 958
Kapitał zakładowy269 100269 10060 92667 949
Średnio ważona liczba akcji zwykłych205 471 252206 963 210205 471 252206 963 210
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,130,160,030,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nrz dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
skon_rozszerzone_spr_fin_4kw2011.pdfSkonsolidowane sprawozadanie finansowe_4Q_2011
skon_seg_4kw_2011.pdfSegmenty działalności GK Alchemia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-02-20Karina Wściubiak-HankóPrezes Zarządu