pb.pl

QSr 4/2011: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr4/2011
kwartał /rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za4kwartał roku obrotowego2011obejmujący okresod 2011-10-01 do 2011-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania:2012-02-20
CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAP S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-282Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego32c
(ulica)(numer)
032 782 97 00032 782 97 01
(telefon)(fax)
poczta@centrozap.plwww.centrozap.pl
(e-mail)(www)
6340132258273544270
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów560 329236 261135 34259 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20 655-32 888-4 989-8 213
Zysk (strata) brutto-27 440-3 100-6 628-774
Zysk (strata) netto-27 381-8 677-6 614-2 167
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-57 931-9 145-13 993-2 284
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 586-14 812-1 108-3 699
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej62 06326 61714 9916 647
Przepływy pieniężne netto, razem-4542 660-110664
Aktywa, razem345 269309 68078 17278 196
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania175 792168 78239 80142 618
Zobowiązania długoterminowe26 84320 5216 0775 182
Zobowiązania krótkoterminowe148 949148 26133 72337 437
Kapitał własny157 642136 07635 69134 360
Kapitał zakładowy343 491305 00077 76977 014
Liczba akcji (w szt.)343 490 781305 000 000343 490 781305 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,08-0,03-0,02-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,08-0,03-0,02-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,460,450,100,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,460,400,110,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nrz dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SAQ_4_2011.pdfSprawozdanie finansowe jednostkowe SAQ_4_2011
SAQS_4_2011.pdfSprawozdanie finansowe skonsolidowane SAQS_4_2011
Centrozap_IV kwartał 2011_inf dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego SAQ_4_2011
Grupa Centrozap_IV kwartał 2011_inf.dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego SAQS_4_2011
SAQSr4_2011_pozostałe_informacje.pdfPozostałe informacje do Sprawozdania finansowego SAQSr_4_2011
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-02-20Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2012-02-20Barbara Konrad-DziwiszWiceprezes ZarząduBarbara Konrad-Dziwisz