pb.pl

Polimex-Mostostal SA: Otrzymanie żądania wypłaty gwarancji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr133/2013
Data sporządzenia:2013-10-08
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Otrzymanie żądania wypłaty gwarancji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 7 października 2013 r. został poinformowany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Bank") o fakcie otrzymania przez Bank od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. ("Beneficjent") żądania wypłaty kwoty 14.018.248,06 złotych z gwarancji wykonania umowy nr 4/12/R/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku dotyczącej: "Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 335+937,65" ("Umowa"), wystawionej przez Bank. Przedmiotowa gwarancja (i) stanowi częściowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, (ii) została wystawiona na zlecenie Spółki na rzecz Beneficjenta jako lidera konsorcjum w składzie: Spółka, Doprastav a.s., MSF Polska Sp. z o.o., MSF Engenharia S.A. oraz Mostmar S.A. w upadłości. Spółka wnioskowała do Banku o przedłużenie ważności tej gwarancji od dnia 29 maja 2013 roku i w związku z odmową jej przedłużenia nie dopełniła obowiązku przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania do pełnej wartości wymaganej Umową.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czackiego15/17
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
www.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-08Robert KosmalKierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych