pb.pl

InfoScope SA: Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2014
Data sporządzenia:2014-04-08
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCOPE S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osůb majĻcych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż uzyskał informację od członka Rady Nadzorczej Spółki o zakupie akcji Emitenta w ramach transakcji realizowanych poza obrotem na rynku zorganizowanym. Członek Rady Nadzorczej 1 kwietnia 2014 r. nabył 27.777 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D2 za cenę jednostkową w wysokości 3 PLN (trzy złote) każda akcja w ramach umowy cywilnoprawnej. Akcje te nie są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ani na żadnym innym zorganizowanym rynku. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu15C
(ulica)(numer)
+48 22 11 21 913+48 58 739 66 76
(telefon)(fax)
biuro@infoscope.plwww.infoscope.pl
(e-mail)(www)
604-011-17-72220755449
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-08Jarosław OgorzałekPrezes Zarządu
2014-04-08Janusz NiechwiedowiczWiceprezes Zarządu