pb.pl

Netwise SA: Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2014
Data sporządzenia:2014-04-18
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A.("Spółka") informuje, że otrzymał 17 kwietnia 2014 roku zawiadomienie zgodne z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd., PCH CAPITAL S.A., P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd., RUNICOM S.A., FUTURIS S.A., RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED. Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki: 1. na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku w dniu 16 kwietnia RUNICOM S.A. wniosła aportem do RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 191.000 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 18,76% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, 2. na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku w dniu 16 kwietnia 2014 roku FUTURIS S.A. wniosła aportem do FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, 3. w dniu 16 kwietnia FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. zbyła, a RUNICOM CAPITAL (CYPRUS)Ltd. nabyła 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu NETWISE S.A. Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 289.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowiły 28,43% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały: 1. RUNICOM S.A. posiadała 191.000 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 18,76% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, 2. FUTURIS S.A. posiadała 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 289.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A., które stanowią 28,43% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiada RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Dodatkowo Spółka otrzymała zawiadomienia na podstawie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od jej członków Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Woźniakowskiego – pełniącego funkcję członka Zarządu FUTURIS S.A. oraz Prezesa Zarządu RUNICOM S.A. oraz Pana Dariusza Graffa – pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej w FUTURIS S.A. i RUNICOM S.A., na podstawie których średnia cena sprzedaży akcji w transakcji opisanej w punkcie 3 powyżej wyniosła 4,30 zł. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: • Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd., • ROWING CAPITAL . posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., • PCH CAPITAL S.A. w 100% kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. • PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. jest podmiotem dominującym wobec RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A., • RUNICOM S.A. w 100% kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd., • FUTURIS S.A. w 100% kontroluje FUTURIS CAPITAL (CYPRSU) Ltd.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETWISE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-261Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trojańska7
(ulica)(numer)
+48 22 379 71 70+48 22 379 71 72
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5242646576141395093
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Dominik MajewskiPrezes Zarządu