pb.pl

Werth-Holz SA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2014
Data sporządzenia:2014-05-20
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; b) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 maja 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
PlikOpis
zwołanie ZWZA WH 16.06.2014.pdf
Projekty uchwał ZWZA WH 16.06.2014.pdf
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 16.06.2014.docx
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WERTH-HOLZ S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
(95) 749 22 30(95) 749 22 31
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9570985492220503759
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-20Andreas MadejCzłonek Zarządu
2014-05-20Jarosław GniadekCzłonek Zarządu