pb.pl

Hurtimex SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014
Data sporządzenia:2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 24 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach.
Załączniki
PlikOpis
HURTIMEX - Projekty Uchwał WZA 2014.pdf
HURTIMEX-WZA 2014 Formularze - Pełnomocnik.pdf
HURTIMEX-WZA 2014 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
HURTIMEX-WZA 2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
Regulamin WZA Hurtimex S.A..pdf
Statut Hurtimex S.A..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HURTIMEX S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-640Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Płk. Strzelców Kaniowskich42
(ulica)(numer)
(42) 639 15 61(42) 639 15 77, (42) 637 24 47
(telefon)(fax)
finanse@hurtimex.com.plwww.hurtimex.com.pl
(e-mail)(www)
729 011 06 62004334784
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis