pb.pl

InfoScope SA: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2014
Data sporządzenia:2014-06-10
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCOPE S.A.
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd InfoScope S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Jack Trevally Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, posiadającego 7,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych. Jack Trevally Limited, w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwrócił się o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. powołania członka Rady Nadzorczej. Jack Trevally Limited przedstawił stosowną uchwałę. W związku z rezygnacją jednego z członków Rada Nadzorcza liczy 4 członków, stąd wniosek akcjonariusza dot. uzupełnienia składu RN. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. (ogłoszonego 4 czerwca 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Jack Trevally Limited. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd InfoScope S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Jack Trevally Limited wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian. W załączeniu Zarząd InfoScope S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał oraz formularzem pełnomocnictwa (uwzględniające zmiany zaproponowane przez Jack Trevally Limited).
Załączniki
PlikOpis
zalacznik nr 1 do ESPI 8-2014 (opis procedur).pdf
zalacznik nr 2 do ESPI 8-2014 (projekty uchwal).pdf
zalacznik nr 3 do ESPI 8-2014 (formularz pelnomocnictwa).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trzy Lipy3
(ulica)(numer)
+48 58 773 79 35+48 58 739 66 76
(telefon)(fax)
biuro@infoscope.plwww.infoscope.pl
(e-mail)(www)
6040111772220755449
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-10Janusz NiechwiedowiczWiceprezes Zarządu
2014-06-10Sławomir LewandowskiWiceprezes Zarządu