pb.pl

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

14

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-10-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Emitent") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza - Prymus S.A. z siedzibą w Tychach - korekta zawiadomienia z dnia 18 września 2014 r. dotycząca zmniejszenia przez Prymus S.A. udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mr Hamburger S.A.

Treść zawiadomienia:
„Zarząd Prymus S.A., z siedzibą w Tychach niniejszym przekazuje korektę zawiadomienia z dnia 18 września 2014 roku, w sprawie zmniejszenia poniżej progu 15% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Mr Hamburger S.A. Korekta spowodowana jest omyłką pisarską w zakresie wskazania liczby głosów z akcji posiadanych przez Prymus S.A. po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Mr Hamburger S.A. (podano 1.528.944, powinno być 1.582.944).
Na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184 póz. 1539) Zarząd Prymus S.A., z siedzibą w Tychach informuje, iż w związku z objęciem 141.839 akcji serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. z dnia 5 marca 2014 roku oraz zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 15.09.2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka") o kwotę 960.000 zł poprzez emisję 960.000 akcji serii G, Prymus S.A. zmniejszyła swój udział poniżej 15% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Mr Hamburger S.A.
Przed dokonaniem podwyższenia kapitału Prymus S.A posiadała 1.441.105 akcji, stanowiących 15,01% udziału w kapitale zakładowym spółki Mr Hamburger S.A., uprawniających do wykonywania 1.441.105 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Mr Hamburger S.A.
Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Prymus S.A. posiada 1.582.944 akcje Spółki, stanowiących łącznie 14,99% udziału w kapitale zakładowym spółki Mr Hamburger S.A., i uprawniających do wykonywania 1.582.944 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Mr Hamburger S.A.
Prymus S.A. informuje jednocześnie, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Mr Hamburger S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. l pkt.3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MR HAMBURGER S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

42-530

 

Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Katowicka

 

5

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 264 56 62

 

+48 32 264 56 62

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@mrhamburgersa.pl

 

www.lesneruno.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-22-03-219

 

017246742

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-10-03

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

Tomasz Miernikowski