pb.pl

BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA: Zmiana stanu posiadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

9

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-10-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROAD GATE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu posiadania

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w 7 października 2014 roku Emitent powziął informację od pana Pawła Szaciło, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądownym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pan Paweł Szaciło posiadał 240.000 akcji Spółki, stanowiących łącznie 6 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 6 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pan Paweł Szaciło posiada 240.000 akcji Spółki, stanowiących łącznie 1,9 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 1,9 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

BROAD GATE S.A.

 

Paliwowy (pal)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-017

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Al. Jerozolimskie

 

123A

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(22) 397 38 66

 

(22) 397 38 67

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

7010086515

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

 

Alec Fasenko

Prezes Zarządu