pb.pl

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-01-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku („Ustawa”) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, zgodnie z którym to zawiadomieniem:
podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę blisko związaną – w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy – z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, w którym to podmiocie jednocześnie osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu, w wyniku zawartej w dniu 23 stycznia 2015 roku w Warszawie poza rynkiem zorganizowanym umowy sprzedaży, nabył 6.038.800 sztuk akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że wysokość części ceny jest zmienna, a strony wprowadziły mechanizm jej ustalenia określając jednocześnie minimalną i maksymalną wysokość takiej ceny, średnią cenę za ww. 6.038.800 sztuk akcji należy określić widełkowo: wyniesie ona minimalnie ok. 1,21 złotego, a maksymalnie może wynieść ok. 1,28 złotego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

Developerska (dev)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-697

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rzymowskiego

 

31

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 401 11 00

 

+48 22 401 11 70

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@5avenueholding.com

 

www.5avenueholding.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5222967449

 

142638103

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-01-28

Jakub Robel

Prezes Zarządu