pb.pl

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

6

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-01-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. działając w trybie art.70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), informuje o otrzymaniu w dniu 27 stycznia 2015 roku, zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ww. ustawy od spółki Rubicon Partners S.A. o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.), RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 28 („Rubicon Partners”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia iż, w wyniku zawarcia w dniu 23 stycznia 2015 roku transakcji zbycia poza rynkiem GPW NC 4 852 000 akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zmianie uległo zaangażowanie Rubicon Partners w akcje Spółki. Zbyte akcje stanowiły 25,46 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, o czym Rubicon Partners informowała raportem bieżącym nr 3/2015 z 23 stycznia 2015r.

Przed transakcją spółka Rubicon Partners posiadała 4 852 000 akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING SA, które stanowiły 25,46 % udziału w kapitale i dawały prawo do 4 852 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 25,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po transakcji spółka Rubicon Partners nie posiada akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING SA.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka Rubicon Partners informuje, że podmioty zależne Rubicon Partners nie posiadają akcji Spółki 5TH AVENUE HOLDING SA jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

Developerska (dev)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-697

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rzymowskiego

 

31

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 401 11 00

 

+48 22 401 11 70

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@5avenueholding.com

 

www.5avenueholding.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5222967449

 

142638103

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-01-28

Jakub Robel

Prezes Zarządu