pb.pl

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o stanie posiadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

5

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIWISE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o stanie posiadania

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Inteliwise S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o zmianie stanu posiadania przez Bradelor Finance Limited z siedzibą w Republice Cypru, Poseidonos 1. Ledra Busines Center, Egkomi, 2406 Nikozja (dalej Bradelor) będącego podmiotem zobowiązanymi na podstawie przepisów Ustawy do złożenia takiej informacji.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła na skutek szeregu czynności prawnych w wyniku których Bradelor pośrednio posiada 600 000 akcji Spółki stanowiących 9,59 % udziałów w kapitale Spółki, oraz stanowiących taką samą procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pośrednie nabycie akcji nastąpiło w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.
Przed dokonaniem ww. transakcji Bradelor nie posiadał żadnych akcji Spółki.
Po dokonaniu ww. transakcji Bradelor posiada pośrednio 600 000 akcji Spółki, co stanowi 9,59 % kapitału zakładowego Spółki i daje 600 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz stanowi 9,59 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Bradelor poinformował w zawiadomieniu iż:
1) nie istnieją podmioty zależne od Bradelor posiadające akcje Spółki,
2) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.
Bradelor nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w Spółce.
W załączeniu treść zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

zawiadomienie_Bradelor.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

INTELIWISE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-605

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Ursynowska

 

72

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

506 66 33 22

 

 

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

info@inteliwise.com

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5252323343

 

140000046

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-18

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu