pb.pl

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

7

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2015r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2015r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 31.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał z załącznikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Ogłoszenie o Zwyczjanym Walnym Zgromadzeniu.pdf

 

 

 

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5th Avenue Holding S.A..pdf

 

 

 

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf

 

 

 

Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

5TH AVENUE HOLDING S.A.

 

Developerska (dev)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-697

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rzymowskiego

 

31

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 401 11 00

 

+48 22 401 11 70

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@5avenueholding.com

 

www.5avenueholding.com

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5222967449

 

142638103

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-03

Jakub Robel

Prezes Zarządu