pb.pl

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

32

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINARY HELIX S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podaje nowy porządek obrad, wskazując dodatkowy punkt porządku obrad w punkcie 8 litera k.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2014 rok
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2014,
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2014,
f. odwołanie członków Rady Nadzorczej,
g. powołania członków Rady Nadzorczej ,
h. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze
subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
j. dalszego istnienia spółki,
k. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Binary Helix S.A. w roku obrotowym 2014,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia
W załączeniu treść projektu uchwały dotycząca sprawy, które została wprowadzona do porządku obrad walnego zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza.


UCHWAŁA NR …../06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego
przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 162 475,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 73/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

BINARY HELIX S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

31-010

 

Kraków

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rynek Główny

 

28

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

32/2279954

 

32/2279956

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@binaryhelix.eu

 

www.binaryhelix.eu

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

677-23-16-048

 

120754980

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-09

Sławomir Huczala

Prezes Zarządu