pb.pl

WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

7

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERZYCIEL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki Wierzyciel S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie od znaczącego akcjonariusza Spółki ("Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h. oraz art. 392 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 07 sierpnia 2015 roku o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 07 sierpnia 2015 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktu 7 i w związku z powyższym wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Wierzyciel S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH.pdf

 

 

 

2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH.pdf

 

 

 

4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

WIERZYCIEL S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

43-190

 

Mikołów

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Wyzwolenia

 

27

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(32) 738 08 47

 

(32) 738 08 47

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

635-168-70-20

 

278157364

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-20

Dariusz Rzepka

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Rzepka