pb.pl

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA: Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały dotyczącej wzrostu wynagrodzeń, podpisanie protokołu rozbieżności w ramach prowadzonego sporu zbiorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

41

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKP CARGO S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały dotyczącej wzrostu wynagrodzeń, podpisanie protokołu rozbieżności w ramach prowadzonego sporu zbiorowego

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 8 lipca 2015 r., niniejszym informuje o podjęciu w dniu 29 lipca 2015 r. uchwały w przedmiocie dokonania od dnia 1 lipca 2015 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w Spółce w taki sposób, że: (i) dla pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ("ZUZP") podwyżka wynagrodzenia zasadniczego ma wynieść 110 zł brutto, (ii) dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo podwyżka wynagrodzenia ma wynieść 110 zł netto.
Zarząd Spółki wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z szacunkami Spółki koszt realizacji wzrostu wynagrodzeń to ok. 50 mln zł w skali pełnego roku kalendarzowego razem z pochodnymi.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż nie zaakceptował postulatów organizacji związkowych będących stroną trwającego od dnia 2 lipca 2015 r. sporu zbiorowego, przedstawionych przez stronę społeczną w trakcie mediacji w dniu 30 lipca 2015 r. tj.: (i) postulatu wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2015 r. w wysokości 150 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, oraz (ii) postulatu zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2013 r. dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo według uchwały Zarządu.
Konsekwencją braku osiągnięcia porozumienia jest zakończenie mediacji w ramach sporu zbiorowego poprzez sporządzenie protokołu rozbieżności, co nastąpiło w dniu 30 lipca 2015 r. Zakończenie etapu mediacji uprawnia organizacje związkowe do podjęcia akcji strajkowej po wyczerpaniu trybu przewidzianego przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015, poz. 295).
Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie mediacji od organizacji związkowych, planują one zakończenie referendum strajkowego do dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zarząd Spółki informuje, iż dołoży starań w celu rozwiązania sporu w sposób gwarantujący dalszy wzrost wartości Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

PKP CARGO S.A.

 

inne

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-021

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Grójecka

 

17

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 391 46 09

 

+48 22 474 44 43

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu

 

www.pkp-cargo.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

954-23-81-960

 

277586360

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-30

Łukasz Hadyś

Członek Zarządu ds. Finansowych

 

 

 

2015-07-30

Dariusz Browarek

Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników