pb.pl

IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA: PSr 2015

 

skorygowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonsolidowany raport półroczny PSr

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

 

 

 

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za półrocze roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od 2015-01-01 do 2015-06-30

 

 

 

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w walucie

 

 

 

 

 

 

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w walucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data przekazania:

2015-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

IQ PARTNERS S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

 

 

 

 

02-697

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Rzymowskiego

 

53

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

22 567 00 00

 

22 567 00 01

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@iqpartners.pl

 

www.iqpartners.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

113-268-28-30

 

141064373

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

ECA Seredyński i Wspólnicy sp. z o.o. Sp.k.

 

 

(podmiot uprawniony do badania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

 

 

półrocze / 2015

półrocze / 2014

półrocze / 2015

półrocze / 2014

 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

 

 

 

 

 

I. Przychody ze sprzedaży

11 212

14 147

2 712

3 386

 

 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(1 448)

2 570

(350)

615

 

 

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(2 987)

2 262

(723)

541

 

 

IV. Zysk (strata) netto

(3 060)

2 248

(740)

538

 

 

V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(298)

(47)

(72)

(11)

 

 

VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

401

(979)

97

(234)

 

 

VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

68

(98)

16

(23)

 

 

VIII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

171

(1 124)

41

(269)

 

 

IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

22 353 000

22 353 000

22 353 000

22 353 000

 

 

X. Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)

-0,1248

0,0959

-0,0302

0,0230

 

 

 

na 30.06.2015

na 31.12.2014

na 30.06.2015

na 30.12.2014

 

 

XI. Aktywa trwałe

32 865

36 785

7 835

8 630

 

 

XII. Aktywa obrotowe

7 356

7 037

1 754

1 651

 

 

XIII. Aktywa, razem

40 221

43 822

9 589

10 281

 

 

XIV. Zobowiązania długoterminowe

94

347

22

81

 

 

XV. Zobowiązania krótkoterminowe

8 277

8 335

1 973

1 956

 

 

XVI. Kapitał własny

31 850

35 140

7 593

8 244

 

 

XVII. Kapitał podstawowy

22 353

22 353

5 329

5 244

 

 

XVIII. Pasywa, razem

40 221

43 822

9 589

10 281

 

 

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)

1,4248

1,5721

0,3397

0,3688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe

 

 

 

 

 

 

 

półrocze / 2015

półrocze / 2014

półrocze / 2015

półrocze / 2014

 

 

XX. Przychody ze sprzedaży

40

36

10

9

 

 

XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(418)

(437)

(101)

(105)

 

 

XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(2 999)

1 894

(725)

453

 

 

XXIII. Zysk (strata) netto

(2 510)

1 450

(607)

347

 

 

XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(252)

(335)

(61)

(80)

 

 

XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

235

318

57

76

 

 

XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

(2)

(12)

(0)

(3)

 

 

XXVII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(19)

(29)

(5)

(7)

 

 

XXVIII. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

22 353 000

22 353 000

22 353 000

22 353 000

 

 

XXIX. Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)

-0,1123

0,0649

-0,0272

0,0155

 

 

 

na 30.06.2015

na 31.12.2014

na 30.06.2015

na 31.12.2014

 

 

XXX. Aktywa trwałe

35 357

38 715

8 430

9 083

 

 

XXXI. Aktywa obrotowe

212

282

51

66

 

 

XXXII. Aktywa, razem

35 569

38 997

8 480

9 149

 

 

XXXIII. Zobowiązania długoterminowe

4 154

4 638

990

1 088

 

 

XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe

3 101

2 717

739

637

 

 

XXXV. Kapitał własny

28 314

31 642

6 750

7 424

 

 

XXXVI. Kapitał podstawowy

22 353

22 353

5 329

5 244

 

 

XXXVII. Pasywa, razem

35 569

38 997

8 480

9 149

 

 

XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)

1,2667

1,4156

0,3020

0,3321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na Euro według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30.06.2015 - 4,1944, a na dzień 31.12.2014 - 4,2623,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca - według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. - 4,1341 a dla roku 2014 - 4,1784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowany raportem bieżącym nr

 

 

z dnia

 

o treści:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

 

 

 

 

 

 

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny IQ Partners S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r..pdf

Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny IQ Partners S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-28

Maciej Hazubski

Prezes Zarządu

Maciej Hazubski

 

 

2015-08-28

Wojciech Przyłęcki

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przyłęcki