pb.pl

umowa z Guava sp. z o.o. - 229 mln zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2008
Data sporządzenia:2008-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 3 września 2008 Spółka Erbud S.A. podpisała znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej prezentowanych warunkach: Data zawarcia kontraktu 03.09.2008 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Guava Sp. z o.o. , 00-498 Warszawa, ul. Książęca 17/19 Wartość kontraktu 229 000 000,00 zł netto Przedmiot kontraktu Centrum Handlowe Victoria w Wałbrzychu Miejsce wykonywania kontraktu Wałbrzych, ul. Skarżyskiej/1-go Maja, nieruchomość składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami 154/13, 157/1, 157/2, 155 oraz 156 Terminy realizacji termin rozpoczęcia - w ciagu 14 dni od daty przekazania prawomocnego pozwolenia na budowę, okres realizacji - 17 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę Warunki płatności 21 dni faktury częściowe, 28 dni faktura końcowa Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Gwarancja bankowa w wysokości 5% sumy kontraktowej ważna 3 miesiące po wystawieniu świadectwa przejęcia; kaucja gwarancyjna w wysokości 5% sumy kontraktowej; Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2,5% sumy kontraktowej zwrócone po 30 dniach od Świadectwa przejęcia, pozostała część (2,5%) stanowi zabezpieczenie na okres rękojmii. Istnieje możliwość zamiany drugiej części kaucji na gwarancję bankową usunięcia wad i usterek w wysokości 2,5% kwoty kontraktu. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) "Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmii na okres: a) na urządzenia i instalacje mechaniczne i elektryczne - zgodnie z gwarancją producenta b) na roboty budowlane -36 miesięcy, c) na materiały i pokrycia dachowe- 120 miesięcy Okres rękojmii rozpoczyna się z dniem wystawienia świadectwa przejęcia" Kary Dla Wykonawcy: za przekroczenie terminów kluczowych do 7 dni - 0,02% kwoty robót nie wykonanych w terminie za każdy dzień opóźnienia, powyżej 7 dni - 0,1% kwoty robót nie wykonanych w terminie za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli pomimo zaistniałego opóźnienia w stosunku do niektórych terminów kluczowych, dalsze roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie całkowicie nadrobione kara umowna z tytułu niedotrzymania terminów kluczowych zostanie w całości anulowana. za przekroczenie terminu końcowego: do 7 dni 0,02% kwoty kontraktu za każdy dzień opóźnienia, powyżej 7 dni 0,1% kwoty kontraktu za każdy dzień opóźnienia. Łączna suma kar, o których mowa w kontrakcie nie może przekroczyć swoją wartością 10% kwoty netto. Zamawiający może dochodzić swych roszczeń innymi sposobami, jeśli kwota roszczeń przewyższa kwotę kary umownej. Za opóźnienie w usuwaniu wad - 0,2% wartości robót dotkniętych wadą za każdy dzień opóźnienia opóźnienia Uwagi Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz kompleksowe wykonanie obiektu Centrum handlowego Victoria w Wałbrzychu z marketem budowlanym, parkingiem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną oraz amfiteatrem. Kubatura obiektu: 564 330 m3, powierzchnia całkowita: 80 000 m2. Budowa realizowana przez Oddział Wrocław.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska300A
(ulica)(numer)
022/548 70 00022/548 00 02
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-09-04Józef Zubelewicz Dariusz GrzeszczakCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Dariusz Grzeszczak