pb.pl

ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% MSCI EMU
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Amundi Index MSCI EMU. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu MSCI EMU. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu MSCI EMU, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych. Indeks MSCI EMU obejmuje akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,5627 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1095
Najlepszy wynik: 116,61 zł
Najgorszy wynik: 78,90 zł