pb.pl

BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty. Średni ważony wartością lokat termin zapadalności lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
3,0196 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,4761
Najlepszy wynik: 108,36 zł
Najgorszy wynik: 99,98 zł