pb.pl

BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią obligacje korporacyjne i inne dłużne papiery komercyjne emitowane przez przedsiębiorstwa, jak również jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka opiera się na inwestowaniu w instrumenty dłużne przedsiębiorstw. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne niż ww. instrumenty dłużne, a także depozyty oraz inwestycje w fundusze ochrony kapitału lub dłużne. Większość aktywów stanowią inwestycje w lokaty krajowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 121,28 zł
Najgorszy wynik: 114,59 zł