pb.pl

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje korporacyjne i komunalne o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w papiery udziałowe. W portfelu funduszu mogą znaleźć się wyłącznie akcje będące wynikiem konwersji długu korporacyjnego. W takim przypadku fundusz niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2881
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2385
Najlepszy wynik: 142,20 zł
Najgorszy wynik: 124,17 zł