pb.pl

Wyniki finansowe - EKANCELAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 637 2 120 1 180 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -16 423 -147 -22 152 -223
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -22 143 -920 -23 602 -347
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 815 -920 -23 602 -347
Amortyzacja (tys. zł) 49 40 36 12
EBITDA (tys. zł) -16 374 -107 -22 116 -211
Aktywa (tys. zł) 29 842 27 838 4 966 1 049
Kapitał własny (tys. zł)* -6 613 -5 356 -31 401 -31 660
Liczba akcji (tys. szt.) 26 700,000 26 700,000 26 700,000 26 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,854 -0,034 -0,884 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,248 -0,201 -1,176 -1,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej