pb.pl
4,58 zł
-2,97% -0,14 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 910 000 2 710 000 2 706 000 2 755 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -177 000 33 000 73 000 175 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -236 000 -53 000 -14 000 114 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -198 000 -50 000 -16 000 91 000
Amortyzacja (tys. zł) 648 000 641 000 636 000 619 000
EBITDA (tys. zł) 471 000 674 000 709 000 794 000
Aktywa (tys. zł) 22 933 000 23 103 000 23 237 000 22 929 000
Kapitał własny (tys. zł)* 9 936 000 10 448 000 10 446 000 10 530 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) -0,151 -0,038 -0,012 0,069
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,571 7,961 7,960 8,024
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej