pb.pl

Powołanie osoby nadzorującej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2009
Data sporządzenia:2009-05-12
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MNI S.A informuje, iż w dniu 11 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. podjęło uchwałę o powołaniu następującej osoby na członka Rady Nadzorczej spółki: Pan Wojciech Grzybowski 1.Wykształcenie: magister ekonomii, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, kierunek: Finanse i Ubezpieczenia, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. 2.Doświadczenie zawodowe: W latach 1993-2000 związany z rynkiem finansowym, pracownik Banku Energetyki S.A., Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. oraz Polskiego Banku Rozwoju S.A. od szczebla analityka do stanowiska Dyrektora Biura. Po przejęciu PBR S.A. przez BRE Bank S.A. pozostał w funkcji Zastępcy Dyrektora Departamentu. Następnie związany z firma audytorską i doradcza BDO Polska, gdzie zarządzał zespołem Corporate Finance. W latach 2000-2002 związany z rynkiem usług internetowych, zarządzał spółką L2mobile.com, wyspecjalizowaną w marketingu mobilnym i serwisach na telefony komórkowe. Od roku 2002 związany z Grupą PZU, pełnił funkcję Prezesa Zarządu PZU NFI Management S.A. oraz II NFI S.A. Po zbyciu tych podmiotów na rzecz grupy CAIB pozostał w strukturach spółki zarządzającej w funkcji Wiceprezesa Zarządu do końca 2005 roku. Od stycznia 2006 do końca czerwca 2006 Prezes Zarządu Chemia Polska S.A. Ponownie w grupie PZU od czerwca 2006 roku, kolejno jako wiceprezes Zarządu PZU Życie S.A., doradca Prezesa Zarządu PZU S.A. oraz dyrektor odpowiedzialny za rozwój obszaru likwidacji szkód w PZU S.A. Od października 2007 do czerwca 2008 Wiceprezes Zarządu Edukacja Polska S.A. oraz Członek Zarządu Wydawnictwo Edukacja Polska S.A. Z dniem 1 lipca 2008 roku powołany na funkcję Prezesa Zarządu Supernowa Fund S.A. oraz Członka Zarządu Strefa Finansów Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Magnetyzowych Ropczyce S.A. notowanych na GPW w Warszawie oraz do dnia 11 maja 2009 roku Przewodniczący rady Nadzorczej PPWK S.A. 3.Pan Wojciech Grzybowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności MNI S.A. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej 4.Pan Wojciech Grzybowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W konsekwencji skład Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. przedstawia się następująco: 1.Pan Andrzej Piechocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2.Pan Robert Gwiazdowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3.Pan Michał Tomczak – sekretarz Rady Nadzorczej 4.Pan Grzegorz Eider – członek Rady Nadzorczej, 5.Pan Marek Malinowski – członek Rady Nadzorczej. 6.Pan Wojciech Grzybowski – członek Rady Nadzorczej Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNITelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia8
(ulica)(numer)
583 37 21627 09 14
(telefon)(fax)
[email protected]www.mni.pl
(e-mail)(www)
722-00-03-300450085143
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-05-12Piotr MajchrzakPrezes Zarządu