pb.pl

G-Energy SA: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G-Energy S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2014
Data sporządzenia:2014-07-08
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G-Energy S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 07.07.2014r. do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:" Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również "Spółką") zawiadamia, iż w wyniku zawartej w dniu 27 czerwca 2014 roku podczas sesji giełdowej transakcji na rynku nieregulowanym, Spółka nabyła łącznie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej "transakcją"). Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, iż przed ww. transakcją Spółka posiadała 3.350.000 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki G-Energy S.A. (dalej zwanej "G-Energy"), uprawniających do 3.350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 20,62% (słownie: dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez Spółkę ponad próg 25%, który w jej wyniku wyniósł 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji, uprawniających do 4.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 25,23% (słownie: dwadzieścia pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. Zarząd Global Energy S.A. wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów G-Energy na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z przekroczeniem przez Spółkę progu 25% na WZA G-Energy – zamierza zwiększać zaangażowanie w G-Energy, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności Spółki. Powyższe założenia będą realizowane równolegle do postępu rozwoju działalności G-Energy w 3 kwartale 2014 roku oraz potencjału wzrostu wartości G-Energy. Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Emitenta akcji G-Energy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Defilad1 lok 1308
(ulica)(numer)
22 379 62 8022 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-08Grzegorz FigurskiPrezes ZarząduGrzegorz Figurski