pb.pl

G-Energy SA: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G-Energy S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2014
Data sporządzenia:2014-08-06
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów w spółce G-Energy S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.08.2014 r. do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:" Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również "Spółką") zawiadamia, iż w wyniku zawartych w dniu 30 lipca 2014 transakcji, Spółka nabyła łącznie 2.002.890 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej "transakcją"). Zarząd STARHEDGE S.A. wskazuje, iż przed ww. transakcją Spółka posiadała 4.407.110 (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy sto dziesięć) akcji spółki G-Energy S.A. (dalej zwanej "G-Energy"), uprawniających do 4.407.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 27,12% (słownie: dwadzieścia siedem i dwanaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez Spółkę ponad próg 33 1/3%, który w jej wyniku wyniósł 6.410.000 (słownie: sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji, uprawniających do 6.410.000 na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 39,45% (słownie: trzydzieści dziewięć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. Jednocześnie informujemy, że w okresie od momentu zawarcia transakcji do momentu powstania obowiązku o ich zawiadomieniu nastąpiła dalsza zmiana stanu posiadania akcji G-Energy przez Spółkę w skutek której Spółka nabyła łącznie 2.197.917 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji G-Energy, uprawniających do 2.197.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 13,52% (słownie: trzynaście i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. W związku z dojściem do skutku powyższego Spółka posiada łącznie 8.607.917 (słownie: osiem milionów sześćset siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji spółki G-Energy S.A., uprawniających do 8.607.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 52,97% (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. Zarząd STARHEDGE S.A. wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów G-Energy na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z przekroczeniem przez Spółkę progu 50% na WZA G-Energy – nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w G-Energy, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE SA. Powyższe założenia będą realizowane równolegle do postępu rozwoju działalności G-Energy w 3 kwartale 2014 roku oraz potencjału wzrostu wartości G-Energy. Jednocześnie Zarząd STARHEDGE S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Emitenta akcji G-Energy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Defilad1
(ulica)(numer)
22 247 84 5322 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
774 31 93 164142684184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-06Bartłomiej MścichowskiPrezes ZarząduBartłomiej Mścichowski