pb.pl

NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA: Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

3

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAVIS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnej

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Novavis S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 4 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w Londynie (Wielka Brytania) w dniu 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538).

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 481.250 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 206.250 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) akcji serii D na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku firma Marshall Nordic Limited, na podstawie umowy objęcia akcji, objęła łącznie 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D za cenę 1 762 500,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Marshall Nordic Limited to podmiot, w którym Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A. pełni rolę Dyrektora Zarządzającego. Marshall Nordic Limited jest więc podmiotem powiązanym z osobą mającą dostęp do informacji poufnej.

Przed objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiadała 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C (notowanych na NewConnect), co stanowiło 47,78% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiada 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C (notowanych na NewConnect) oraz 1 762 500 akcji imiennych serii D, co w sumie wynosi 3 076 500 sztuk akcji stanowiących 63,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 63,93% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

NOVAVIS S.A.

 

Energetyka (ene)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-697

 

WARSZAWA

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

RZYMOWSKIEGO

 

53

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 441 17 19

 

+48 22 628 11 03

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

521-362-91-96

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis