pb.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

5

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Rymaszewski Asset Ltd fundusz inwestycyjny z siedzibą Nicosia, Cypr, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rymaszewski Asset Ltd informuje, że w wyniku sprzedaży 217 385 akcji spółki w transakcjach na rynku alternatywnym New Connect po rozliczeniu sesji w dniu 19.05.2015r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki poniżej 10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Przed zbyciem akcji Rymaszewski Asset Ltd posiadał 2 382 187 akcji Spółki P.T. Telgam S.A. stanowiących 10,01% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
W wyniku powyższych transakcji Rymaszewski Asset Ltd na dzień sporządzenia zawiadomienia posiada 2 164 802 akcji spółki stanowiących 9,09% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

38-200

 

Jasło

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Floriańska

 

17/14

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 13 491 50 00

 

+48 13 491 50 50

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

telgam@telgam.pl

 

www.telgam.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6851656979

 

370343408

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-21

Aleksander Stojek

Prezes Zarządu

Aleksander Stojek

 

 

2015-05-21

Zbigniew Filus

Członek Zarządu

Zbigniew Filus