pb.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

6

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 26.06.2014 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
10.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
I. w sprawie nabycia akcji własnych,
II. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Ogłoszenie o WZA 2015.pdf

Ogłoszenie o ZWZ

 

 

Projekty Uchwał WZA 2015.pdf

Projekty Uchwał na ZWZ

 

 

Formularz Pełnomocnika WZA 2015.pdf

Formularz Pełnomocnika ZWZ

 

 

Pełnomocnictwo OF WZA 2015.pdf

Pełnomocnictwo OF ZWZ

 

 

Pełnomocnictwo OP WZA 2015.pdf

Pełnomocnictwo OP ZWZ

 

 

Informacja o liczbie akcji.pdf

Informacja o liczbie akcji na ZWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

38-200

 

Jasło

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Floriańska

 

17/14

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 13 491 50 00

 

+48 13 491 50 50

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

telgam@telgam.pl

 

www.telgam.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6851656979

 

370343408

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-29

Aleksander Stojek

Prezes Zarządu

Aleksander Stojek

 

 

2015-05-29

Zbigniew Filus

Członek Zarządu

Zbigniew Filus