pb.pl

DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA: Wniosek akcjonariusza Doradcy24 o umieszczenie w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

36

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

DORADCY24 S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek akcjonariusza Doradcy24 o umieszczenie w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 czerwca 2015 roku, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

7.2. pokrycia straty za rok 2014,

7.3. dalszego istnienia Spółki,

7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,

7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,

7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,

7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014r.,

7.8. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie Zgromadzenia.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

D24_projekty_uchwal_29_06_2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

DORADCY24 S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

53-508

 

Wrocław

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Prosta

 

36

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

71 342 10 85

 

71 343 12 50

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

www.doradcy24.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

527-252-77-06

 

140791036

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-09

Paweł

Woźniak

Prezes Zarządu