pb.pl

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA: SA-R 2014

 

skorygowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport roczny SA-R

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rok obrotowy

2014

obejmujący okres

od 2014-01-01 do 2014-12-31

 

 

oraz za poprzedni rok obrotowy

2013

obejmujący okres

od 2013-01-01 do 2013-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data przekazania:

2015-08-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TERMO-REX S.A.

 

Metalowy (met)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

 

 

 

 

43-600

 

Jaworzno

 

 

 

 

(kod pocztowy)

(miejscowość)

 

 

 

 

Wojska Polskiego

 

2i

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (32) 614 00 56

 

+48 (32) 615 03 30

 

 

 

 

(telefon)

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

(www)

 

 

 

 

6322006690

 

242619597

 

 

 

 

(NIP)

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

(podmiot uprawniony do badania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport roczny zawiera:

 

 

 

 

 

 

 

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

 

 

 

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

 

 

Pismo Prezesa Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczne sprawozdanie finansowe

 

 

 

Wprowadzenie

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym

 

 

 

Bilans

 

Rachunek przepływów pieniężnych

 

 

 

Rachunek zysków i strat

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

 

 

 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

 

 

2014

2013

2014

2013

 

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

21 405

19 118

5 110

4 540

 

 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

242

-1 276

58

-303

 

 

III. Zysk (strata) brutto

368

-1 361

88

-323

 

 

IV. Zysk (strata) netto

329

-1 387

79

-329

 

 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

920

1 100

220

261

 

 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 930

-665

-461

-158

 

 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 131

-589

270

-140

 

 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

121

-154

29

-37

 

 

IX. Aktywa, razem

19 533

17 246

4 583

4 158

 

 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 760

5 801

882

1 399

 

 

XI. Zobowiązania długoterminowe

723

3 171

170

764

 

 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

2 874

2 544

674

613

 

 

XIII. Kapitał własny

15 773

11 445

3 701

2 760

 

 

XIV. Kapitał zakładowy

11 300

11 300

2 651

2 725

 

 

XV. Liczba akcji (w szt.)

113 000 000

113 000 000

113 000 000

113 000 000

 

 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

0,14

0,10

0,03

0,02

 

 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

 

 

Skorygowany raportem bieżącym nr

16/2015

 

z dnia

2015-08-04

o treści:

 

 

 

 

 

Korekta obejmuje rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki za 2014 rok w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, powiązań organizacyjnych i kapitałowych oraz informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

RB ESPI 016 04.08.2015 .pdf

Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Opinia biegłego rewidenta.pdf

Opinia biegłego rewidenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014r.pdf

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Oświadczenie Zarządu.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISMO PREZESA ZARZĄDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

List Prezesa Zarządu 2014.pdf

List Prezesa Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANS

 

 

Noty

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

AKTYWA

 

 

   I. Aktywa trwałe

 

14 456

13 295

 

 

     1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

1

17

38

 

 

           - wartość firmy

 

17

38

 

 

     2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

12 329

13 228

 

 

     3. Należności długoterminowe

3   8

0

0

 

 

       3.1. Od jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

       3.2. Od pozostałych jednostek

 

0

0

 

 

     4. Inwestycje długoterminowe

4

2 011

0

 

 

       4.1. Nieruchomości

 

0

0

 

 

       4.2. Wartości niematerialne i prawne

 

0

0

 

 

       4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

 

2 011

0

 

 

         a) w jednostkach powiązanych, w tym:

 

2 011

0

 

 

           - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

 

0

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

 

0

0

 

 

       4.4. Inne inwestycje długoterminowe

 

0

0

 

 

     5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5

99

29

 

 

       5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

99

29

 

 

       5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

0

0

 

 

   II. Aktywa obrotowe

 

5 077

3 951

 

 

     1. Zapasy

6

1 929

1 860

 

 

     2. Należności krótkoterminowe

7   8

2 058

1 248

 

 

       2.1. Od jednostek powiązanych

 

0

2

 

 

       2.2. Od pozostałych jednostek

 

2 058

1 246

 

 

     3. Inwestycje krótkoterminowe

 

1 023

530

 

 

       3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

9

1 023

530

 

 

         a) w jednostkach powiązanych

 

0

41

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

 

755

340

 

 

         c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

268

149

 

 

       3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

0

0

 

 

     4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10

67

313

 

 

A k t y w a r a z e m

 

19 533

17 246

 

 

PASYWA

 

 

   I. Kapitał własny

 

15 773

11 445

 

 

     1. Kapitał zakładowy

12

11 300

11 300

 

 

     2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

 

0

0

 

 

     3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

13

0

0

 

 

     4. Kapitał zapasowy

14

145

1 532

 

 

     5. Kapitał z aktualizacji wyceny

15

0

0

 

 

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe

16

3 999

0

 

 

     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

0

0

 

 

     8. Zysk (strata) netto

 

329

-1 387

 

 

     9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

17

0

0

 

 

   II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

3 760

5 801

 

 

     1. Rezerwy na zobowiązania

18

163

86

 

 

       1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

42

30

 

 

       1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 

109

44

 

 

         a) długoterminowa

 

22

0

 

 

         b) krótkoterminowa

 

87

44

 

 

       1.3. Pozostałe rezerwy

 

12

12

 

 

         a) długoterminowe

 

0

0

 

 

         b) krótkoterminowe

 

12

12

 

 

     2. Zobowiązania długoterminowe

19

723

3 171

 

 

       2.1. Wobec jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

       2.2. Wobec pozostałych jednostek

 

723

3 171

 

 

     3. Zobowiązania krótkoterminowe

20

2 874

2 544

 

 

       3.1. Wobec jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

       3.2. Wobec pozostałych jednostek

 

2 840

2 544

 

 

       3.3. Fundusze specjalne

 

34

0

 

 

     4. Rozliczenia międzyokresowe

21

0

0

 

 

       4.1. Ujemna wartość firmy

 

0

0

 

 

       4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

0

0

 

 

         a) długoterminowe

 

0

0

 

 

         b) krótkoterminowe

 

0

0

 

 

P a s y w a r a z e m

 

19 533

17 246

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość księgowa

 

15 773

11 445

 

 

Liczba akcji (w szt.)

 

113 500 000

113 000 000

 

 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

22

0,14

0,10

 

 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

 

 

 

 

 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZYCJE POZABILANSOWE

 

 

Nota

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

1. Należności warunkowe

23

0

0

 

 

   1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

 

0

0

 

 

     - otrzymanych gwarancji i poręczeń

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

 

0

0

 

 

     - otrzymanych gwarancji i poręczeń

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zobowiązania warunkowe

23

0

0

 

 

   2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

 

0

0

 

 

     - udzielonych gwarancji i poręczeń

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

 

0

0

 

 

     - udzielonych gwarancji i poręczeń

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inne (z tytułu)

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

Noty

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

 

21 405

19 118

 

 

       - od jednostek powiązanych

 

76

0

 

 

   1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

24

5 710

4 671

 

 

   2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

25

15 695

14 447

 

 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

 

17 444

15 838

 

 

       - jednostkom powiązanym

 

0

0

 

 

   1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

26

3 689

2 787

 

 

   2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

13 755

13 051

 

 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

 

3 961

3 280

 

 

IV. Koszty sprzedaży

26

1 560

1 347

 

 

V. Koszty ogólnego zarządu

26

2 396

2 451

 

 

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

 

5

-518

 

 

VII. Pozostałe przychody operacyjne

 

333

45

 

 

   1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

2

0

 

 

   2. Dotacje

 

0

0

 

 

   3. Inne przychody operacyjne

27

331

45

 

 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

 

96

803

 

 

   1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

0

4

 

 

   2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

38

701

 

 

   3. Inne koszty operacyjne

28

58

98

 

 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

 

242

-1 276

 

 

X. Przychody finansowe

29

534

232

 

 

   1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

 

0

0

 

 

       - od jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

   2. Odsetki, w tym:

 

48

183

 

 

       - od jednostek powiązanych

 

2

1

 

 

   3. Zysk ze zbycia inwestycji

31

91

0

 

 

   4. Aktualizacja wartości inwestycji

 

356

0

 

 

   5. Inne

 

39

48

 

 

XI. Koszty finansowe

30

408

317

 

 

   1. Odsetki w tym:

 

121

99

 

 

       - dla jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

   2. Strata ze zbycia inwestycji

31

0

0

 

 

   3. Aktualizacja wartości inwestycji

 

0

48

 

 

   4. Inne

 

287

170

 

 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

 

368

-1 361

 

 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

 

0

0

 

 

   1. Zyski nadzwyczajne

32

0

0

 

 

   2. Straty nadzwyczajne

33

0

0

 

 

XIV. Zysk (strata) brutto

 

368

-1 361

 

 

XV. Podatek dochodowy

34

39

26

 

 

     a) część bieżąca

 

97

0

 

 

     b) część odroczona

 

-58

26

 

 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

35

0

0

 

 

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

36

0

0

 

 

XVIII. Zysk (strata) netto

 

329

-1 387

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

 

329

-1 387

 

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

 

113 036 985

113 000 000

 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

38

0,00

-0,01

 

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

 

 

 

 

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

 

 

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

11 445

12 832

 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

 

 

         b) korekty błędów

0

0

 

 

   I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

11 445

12 832

 

 

     1. Kapitał zakładowy na początek okresu

11 300

11 300

 

 

       1.1. Zmiany kapitału zakładowego

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

           - emisji akcji (wydania udziałów)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

           - umorzenia akcji (udziałów)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

11 300

11 300

 

 

     2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

0

0

 

 

       2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

0

0

 

 

     3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

0

0

 

 

       3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu

0

0

 

 

     4. Kapitał zapasowy na początek okresu

1 532

147

 

 

       4.1. Zmiany kapitału zapasowego

-1 387

1 385

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

1 385

 

 

           - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0

0

 

 

           - z podziału zysku (ustawowo)

0

111

 

 

           - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0

1 274

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

1 387

0

 

 

           - pokrycia straty

1 387

0

 

 

 

 

 

 

 

       4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

145

1 532

 

 

     5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

0

0

 

 

           - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

 

 

       5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

           - zbycia środków trwałych

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0

0

 

 

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

0

0

 

 

       6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

3 999

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

3 999

0

 

 

           - emisja nowych akcji serii DiE /niezarejestrowana/

3 999

0

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

3 999

0

 

 

     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-1 387

1 385

 

 

       7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

0

1 385

 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

 

 

         b) korekty błędów

0

0

 

 

       7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

0

1 385

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

           - podziału zysku z lat ubiegłych

0

0

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

1 385

 

 

 

 

 

 

 

       7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

 

 

       7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

1 387

0

 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

 

 

         b) korekty błędów

0

0

 

 

       7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1 387

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

           - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

1 387

0

 

 

           - pokrycie straty z kapitału zapasowego

1 387

0

 

 

       7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

 

 

       7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

 

 

     8. Wynik netto

329

-1 387

 

 

         a) zysk netto

329

0

 

 

         b) strata netto

0

-1 387

 

 

         c) odpisy z zysku

0

0

 

 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

15 773

11 445

 

 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

15 773

11 445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

(metoda bezpośrednia)

 

 

 

 

Wpływy

 

 

 

 

Sprzedaż

 

 

 

 

Inne wpływy z działalności operacyjnej

 

 

 

 

Wydatki

 

 

 

 

Dostawy i usługi

 

 

 

 

Wynagrodzenia netto

 

 

 

 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

 

 

 

 

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

 

 

 

 

Inne wydatki operacyjne

 

 

 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

 

 

 

 

(metoda pośrednia)

 

 

 

 

     I. Zysk (strata) netto

329

-1 387

 

 

     II. Korekty razem

591

2 487

 

 

       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

0

0

 

 

       2. Amortyzacja

1 242

1 145

 

 

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

2

1

 

 

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-13

20

 

 

       5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

-449

4

 

 

       6. Zmiana stanu rezerw

76

47

 

 

       7. Zmiana stanu zapasów

-69

-490

 

 

       8. Zmiana stanu należności

-774

-1 563

 

 

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

400

195

 

 

       10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

177

-45

 

 

       11. Inne korekty

0

48

 

 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

920

1 100

 

 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

     I. Wpływy

262

66

 

 

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

114

66

 

 

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0

0

 

 

       3. Z aktywów finansowych, w tym:

108

0

 

 

         a) w jednostkach powiązanych

3

0

 

 

           - zbycie aktywów finansowych

0

0

 

 

           - dywidendy i udziały w zyskach

0

0

 

 

           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

0

 

 

           - odsetki

3

0

 

 

           - inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

105

0

 

 

           - zbycie aktywów finansowych

105

0

 

 

           - dywidendy i udziały w zyskach

0

0

 

 

           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

0

 

 

           - odsetki

0

0

 

 

           - inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

 

 

       4. Inne wpływy inwestycyjne

40

0

 

 

     II. Wydatki

2 192

731

 

 

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

115

681

 

 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0

0

 

 

       3. Na aktywa finansowe, w tym:

2 071

50

 

 

         a) w jednostkach powiązanych

2 001

0

 

 

           - nabycie aktywów finansowych

2 001

0

 

 

           - udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

70

50

 

 

           - nabycie aktywów finansowych

70

50

 

 

           - udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

 

 

       4. Inne wydatki inwestycyjne

6

0

 

 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-1 930

-665

 

 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

     I. Wpływy

1 799

69

 

 

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1 799

0

 

 

       2. Kredyty i pożyczki

0

69

 

 

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

       4. Inne wpływy finansowe

0

0

 

 

     II. Wydatki

668

658

 

 

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

 

 

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

 

 

       3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0

0

 

 

       4. Spłaty kredytów i pożyczek

453

475

 

 

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

 

 

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

140

93

 

 

       8. Odsetki

75

90

 

 

       9. Inne wydatki finansowe

0

0

 

 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

1 131

-589

 

 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

121

-154

 

 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

119

-153

 

 

           - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

2

1

 

 

F. Środki pieniężne na początek okresu

147

301

 

 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

268

147

 

 

           - o ograniczonej możliwości dysponowania

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

 

 

 

 

 

 

 

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

0

0

 

 

b) wartość firmy

17

35

 

 

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

0

3

 

 

   - oprogramowanie komputerowe

0

3

 

 

d) inne wartości niematerialne i prawne

0

0

 

 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0

0

 

 

Wartości niematerialne i prawne, razem

17

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

 

 

w tys.

 

 

a

b

c

d

e

Wartości niematerialne i prawne, razem

 

 

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

 

 

- oprogramowanie komputerowe

 

 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

0

69

30

30

4

0

103

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

0

69

30

30

4

0

103

 

 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

0

35

29

29

1

0

65

 

 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

0

17

1

1

3

0

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

0

52

30

30

4

0

86

 

 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

0

0

0

0

0

0

0

 

 

   - zwiększenia

0

0

0

0

0

0

0

 

 

   - zmiejszenia

0

0

0

0

0

0

0

 

 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

0

0

 

 

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

0

17

0

0

0

0

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) własne

17

38

 

 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne, razem

17

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) środki trwałe, w tym:

10 188

11 235

 

 

   - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

3 557

3 605

 

 

   - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 346

3 448

 

 

   - urządzenia techniczne i maszyny

2 461

3 210

 

 

   - środki transportu

459

491

 

 

   - inne środki trwałe

365

481

 

 

b) środki trwałe w budowie

2 135

1 993

 

 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

6

0

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

12 329

13 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

 

 

w tys.

 

 

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

Środki trwałe, razem

 

 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

3 605

3 606

4 503

820

722

13 256

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

20

237

28

285

 

 

   - zakup środów trwałych

0

0

20

6

28

54

 

 

   - leasing

0

0

0

231

0

231

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

4

214

30

248

 

 

   - sprzedaż środków trwałych

0

0

0

214

0

214

 

 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

3 605

3 606

4 519

843

720

13 293

 

 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

0

158

1 293

329

241

2 021

 

 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

48

102

765

55

114

1 084

 

 

   - zwiększenia

48

102

769

161

141

1 221

 

 

   - zmniejszenia

0

0

4

106

27

137

 

 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

48

260

2 058

384

355

3 105

 

 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

0

0

0

0

0

0

 

 

   - zwiększenia

0

0

0

0

0

0

 

 

   - zmniejszenia

0

0

0

0

0

0

 

 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

0

 

 

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

3 557

3 346

2 461

459

365

10 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) własne

9 590

10 916

 

 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

598

319

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe bilansowe, razem

10 188

11 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

 

 

   - od jednostek zależnych (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - od jednostek współzależnych (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - od znaczącego inwestora (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - od jednostki dominującej (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Należności długoterminowe netto

0

0

 

 

c) odpisy aktualizujące wartość należności

0

0

 

 

Należności długoterminowe brutto

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) stan na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

Stan na początek okresu

0

0

 

 

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

 

 

0

0

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

 

 

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

 

 

0

0

 

 

Należności długoterminowe, razem

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) stan na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) stan na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w jednostkach zależnych

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) w jednostkach współzależnych

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) w jednostkach stowarzyszonych

2 011

0

 

 

   - udziały lub akcje

2 011

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) w znaczącym inwestorze

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e) we wspólniku jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

f) w jednostce dominującej

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) w pozostałych jednostkach

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

2 011

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

0

0

 

 

   - jednostek zależnych

0

0

 

 

   - jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0

0

 

 

   - jednostek zależnych

0

0

 

 

   - jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

 

 

e) odpis wartości firmy na początek okresu

0

0

 

 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

h) wartość firmy netto na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

 

 

e) odpis wartości firmy na początek okresu

0

0

 

 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

h) wartość firmy netto na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

 

 

e) odpis wartości firmy na początek okresu

0

0

 

 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

h) wartość firmy netto na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

 

 

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

0

0

 

 

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

 

 

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

0

0

 

 

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

0

0

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

0

0

 

 

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

0

0

 

 

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

2 011

0

 

 

   - nabycie akcji CKTiS SA

2 011

0

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) stan na koniec okresu

2 011

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

 

 

Lp.

w tys.

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 

 

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

 

 

1.  

CKTiS SA

Płock

usługi montażowo-spawalnicze

jednostka stowarzyszona

nie podlega konsolidacji

05.12.2014r.

2 011

0

2 011

33,01

33,01

Członek Zarządu Termo-Rex SA jest przewodniczącym Rady Nadzorczej CKTiS SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzień 31.12.2014r. podmiotem zależnym od Termo-Rex SA jest Termo-Rex Power Romania SRL w siedzibą w Bukareszcie. Termo-Rex SA posiada 100% kapitałów własnych podmiotu zależnego. Na dzień 31.12.2014r. wartość kapitału podmiotu zależnego zamyka się w przedziale poniżej 1 tys. zł. Spółka została zarejestrowana w Rumuńskim Rejestrze Handlowym w dniu 06.11.2014r. W 2014 roku Termo-Rex Power Romania SRL nie prowdziła działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

 

 

Lp.

w tys.

 

 

a

m

n

o

p

r

s

t

 

 

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

należności jednostki, w tym:

aktywa jednostki, razem

przychody ze sprzedaży

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

 

 

 

- kapitał zakładowy

- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

 

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

 

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

 

 

 

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

 

 

1.  

CKTiS SA

4 170

1 459

0

604

2 107

0

2 080

6 616

49

6 249

8 703

0

8 703

10 786

40 833

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

 

 

 

w tys.

 

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

 

 

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

 

 

 

 

- kapitał zakładowy

 

 

1.  

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

2 011

0

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

w tys.

2 011

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

0

0

 

 

   a. akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

c1)

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

c2)

0

0

 

 

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

0

0

 

 

   a. akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

c2).....

0

0

 

 

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

2 011

0

 

 

   a. akcje (wartość bilansowa):

2 011

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

2 011

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

0

0

 

 

   a. udziały i akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

c1).....

 

 

 

 

       - korekty aktualizujące wartość (za okres)

0

0

 

 

       - wartość na początek okresu

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Wartość według cen nabycia, razem

2 011

0

 

 

Wartość na początek okresu, razem

0

0

 

 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

0

0

 

 

Wartość bilansowa, razem

2 011

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

 

 

0

0

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

 

 

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

 

 

0

0

 

 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

-  

0

0

 

 

Inne inwestycje długoterminowe, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) stan na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

 

 

0

0

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

 

 

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

 

0

0

 

 

Inne inwestycje długoterminowe, razem

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

29

40

 

 

   a) odniesionych na wynik finansowy

29

40

 

 

     - niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne

9

21

 

 

     - rezerwy

11

5

 

 

     - odpisy aktualizujące

0

14

 

 

     - inne

9

0

 

 

   b) odniesionych na kapitał własny

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiększenia

84

29

 

 

   a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

84

29

 

 

     - niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne

33

9

 

 

     - rezerwy

22

11

 

 

     - odpisy aktualizujące

7

0

 

 

     - niezapłacone w terminie koszty podatkowe

13

0

 

 

     - inne

9

9

 

 

   b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

12

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3. Zmniejszenia

26

40

 

 

   a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

26

40

 

 

     - niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne

6

21

 

 

     - rezerwy

10

5

 

 

     - odpisy aktualizujące

0

14

 

 

     - inne

10

0

 

 

   b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

99

29

 

 

   a) odniesionych na wynik finansowy

87

29

 

 

     - niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne

36

9

 

 

     - rezerwy

23

11

 

 

     - odpisy aktualizujące

7

0

 

 

     - niezapłacone w terminie koszty podatkowe

13

0

 

 

     - inne

8

9

 

 

   b) odniesionych na kapitał własny

12

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPASY

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) materiały

95

124

 

 

b) półprodukty i produkty w toku

0

0

 

 

c) produkty gotowe

246

70

 

 

d) towary

1 565

1 660

 

 

e) zaliczki na dostawy

23

6

 

 

Zapasy, razem

1 929

1 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) od jednostek powiązanych

0

2

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0

2

 

 

     - do 12 miesięcy

0

2

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - dochodzone na drodze sądowej

0

0

 

 

   - inne

0

0

 

 

b) należności od pozostałych jednostek

2 058

1 246

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1 989

1 141

 

 

     - do 12 miesięcy

1 989

1 141

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

24

99

 

 

   - dochodzone na drodze sądowej

0

0

 

 

   - inne

45

6

 

 

Należności krótkoterminowe netto, razem

2 058

1 248

 

 

c) odpisy aktualizujące wartość należności

865

1 260

 

 

Należności krótkoterminowe brutto, razem

2 923

2 508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

0

0

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - od jednostki dominującej

0

0

 

 

b) inne, w tym:

0

2

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - od jednostki dominującej

0

2

 

 

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:

0

0

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - od jednostki dominującej

0

0

 

 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem

0

0

 

 

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

0

0

 

 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

Stan na początek okresu

1 260

421

 

 

a) zwiększenia (z tytułu)

9

843

 

 

   - odsetki od należności

9

843

 

 

b) zmniejszenia (z tytułu)

404

4

 

 

   - zapłaty

198

0

 

 

   - umorzenia

63

0

 

 

   - odsetek od nalezności

143

4

 

 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

865

1 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

1 350

1 496

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

708

1 012

 

 

b1. w walucie

w tys.

EUR

167

235

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

708

1 012

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Należności krótkoterminowe, razem

w tys.

2 058

1 508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) do 1 miesiąca

1 144

358

 

 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

0

0

 

 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

0

0

 

 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0

0

 

 

e) powyżej 1 roku

0

0

 

 

f) należności przeterminowane

1 710

1 598

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

2 854

1 956

 

 

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

865

813

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

1 989

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) do 1 miesiąca

0

0

 

 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

835

413

 

 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

13

16

 

 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0

84

 

 

e) powyżej 1 roku

862

1 085

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)

1 710

1 598

 

 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane

865

1 118

 

 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

845

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

 

 

 

 

Należności przeterminowane z tytułu dostaw towarów i usług wg. stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 845 tys. zł. Odsetki od należności przeterminowanych z tytułu dostaw towarów i usług, objęte odpisem aktualizującym wg. stanu na dzień 31.12.2014r, wynoszą 8 tys.zł. Należności objęte postępowaniem upadłościowym i układowym wynoszą na dzień 31.12.2014r. 800 tys.zł. Obejmują one zgłoszone w ramach postępowania upadłościowego i likwidacyjnego Energomontażu Katowice SA - 790 tys.zł., Amontex Sp. z o.o. - 9 tys.zł, Azomet Sp. z o.o. - 1 tys.zł.

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w jednostkach zależnych

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) w jednostkach współzależnych

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

c) w jednostkach stowarzyszonych

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) w znaczącym inwestorze

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e) we wspólniku jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

0

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

f) w jednostce dominującej

0

41

 

 

   - udziały lub akcje

0

0

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

0

41

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) w pozostałych jednostkach

755

340

 

 

   - udziały lub akcje

414

2

 

 

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

0

0

 

 

   - dłużne papiery wartościowe

0

0

 

 

   - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - udzielone pożyczki

341

338

 

 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

268

149

 

 

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

268

149

 

 

   - inne środki pieniężne

0

0

 

 

   - inne aktywa pieniężne

0

0

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

1 023

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

1 023

2

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

w tys.

1 023

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

56

2

 

 

   a. akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

2

 

 

       - wartość rynkowa

56

50

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

 

 

 

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

c2).....

 

 

 

 

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

0

0

 

 

   a. akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

c1).....

 

 

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

0

0

 

 

   a. akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

c1).....

 

 

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

0

0

 

 

   a. udziały i akcje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   b. obligacje (wartość bilansowa):

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

   c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

0

0

 

 

 

0

0

 

 

       - wartość godziwa

0

0

 

 

       - wartość rynkowa

0

0

 

 

       - wartość według cen nabycia

0

0

 

 

 

0

0

 

 

Wartość według cen nabycia, razem

56

50

 

 

Wartość na początek okresu, razem

2

0

 

 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

356

48

 

 

Wartość bilansowa, razem

414

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

341

379

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

w tys.

341

379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

268

142

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

0

7

 

 

b1. w walucie

w tys.

EUR

0

2

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

7

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

w tys.

268

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

-  

0

0

 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

0

0

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

-

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

w tys.

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

67

313

 

 

   - koszty uboczne zakupu

45

61

 

 

   - polisy ubezpieczeniowe

15

17

 

 

   - koszty emisji akcji

0

218

 

 

   - publikacje specjalistyczne

3

2

 

 

   - usługi obce

0

8

 

 

   - inne

4

6

 

 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

67

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

 

 

 

 

 

 

Należności zasądzone w postępowaniu sądowym objęte odpisem aktualizującym wg. stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 11 tys. euro tj.44 tys. zł. i dotyczą należności z tytułu zwrotu kosztów postępwania
sądowego prowadzonego przeciwko Sokoltherm Deutschland Gmbh.Nalezności objęte postepowaniem upadłościowym i likwidacyjnym objęto odpisem aktualizującym wynoszącym wg. stanu na dzień 31.12.2014r. 800 tys. zł. Obejmują one odpis aktualizujący Energomontaż Katowice SA - 790 tys.zł., Amontex Sp. z o.o. - 9 tys. zł, Azomet Sp. z o.o. - 1 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

 

 

w tys.

 

 

Seria / emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

 

 

A

zwykłe na okaziciela

brak

brak

1 000

100

wkład pieniężny

25.10.2011

01.01.2012

 

 

B1

zwykłe na okaziciela

brak

brak

62 000

6 200

wkład niepieniężny

22.02.2012

01.01.2012

 

 

B2

imienne uprzywilejowane

jednej akcji przyznano 2 głosy na WZA

brak

50 000

5 000

wkład niepieniężny

22.02.2012

01.01.2012

 

 

D

zwykłe na okaziciela

brak

brak

275

27

wkład pieniężny

18.04.2015

01.01.2014

 

 

E

zwykłe na okaziciela

brak

brak

225

23

wkład pieniężny

18.04.2015

01.01.2014

 

 

Liczba akcji, razem

113 500

 

 

 

Kapitał zakładowy, razem

11 350

 

 

 

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

 

 

w tys.

 

 

Liczba

Wartość wg ceny nabycia

Wartość bilansowa

Cel nabycia

Przeznaczenie

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

 

 

w tys.

 

 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba

Liczba

Wartość wg ceny nabycia

Wartość bilansowa

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITAŁ ZAPASOWY

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

0

0

 

 

b) utworzony ustawowo

122

122

 

 

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

23

1 410

 

 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

0

0

 

 

e) inny (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał zapasowy, razem

145

1 532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

0

0

 

 

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

0

0

 

 

   - z wyceny instrumentów zabezpieczających

0

0

 

 

c) z tytułu podatku odroczonego

0

0

 

 

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

0

0

 

 

e) inny (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

- wpłaty na niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego

3 999

0

 

 

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

3 999

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

-  

0

0

 

 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

30

15

 

 

   a) odniesionej na wynik finansowy

30

15

 

 

     - różnice między bieżącą wartością księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

22

15

 

 

     - naliczone odsetki

8

0

 

 

   b) odniesionej na kapitał własny

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiększenia

12

30

 

 

   a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

12

30

 

 

     - różnica mięzy wartością księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

5

22

 

 

     - naliczone odsetki

7

8

 

 

   b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

3. Zmniejszenia

0

15

 

 

   a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

15

 

 

     - różnica między bieżącą wartośćią księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

0

15

 

 

   b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

42

30

 

 

   a) odniesionej na wynik finansowy

42

30

 

 

     - różnica między bieżącą wartośćią księgową i podatkową aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

27

22

 

 

     - naliczone odsetki

1

8

 

 

   b) odniesionej na kapitał własny

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

22

0

 

 

   - rezerwa na świadczenia emerytalne

22

0

 

 

c) wykorzystanie (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) rozwiązanie (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e) stan na koniec okresu

22

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

44

17

 

 

   - rezerwa na urlopy

44

17

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

83

44

 

 

   - rezerwa na urlopy

83

44

 

 

c) wykorzystanie (z tytułu)

40

17

 

 

   - rezerwa na urlopy

40

17

 

 

d) rozwiązanie (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e) stan na koniec okresu

87

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) wykorzystanie (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) rozwiązanie (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e) stan na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) stan na początek okresu

12

6

 

 

 

 

 

 

 

b) zwiększenia (z tytułu)

12

12

 

 

   - rezerwa na badanie bilansu

12

12

 

 

c) wykorzystanie (z tytułu)

12

6

 

 

   - rezerwa na badanie bilansu

12

6

 

 

d) rozwiązanie (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e) stan na koniec okresu

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) wobec jednostek zależnych

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - umowy leasingu finansowego

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) wobec jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - umowy leasingu finansowego

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

c) wobec jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - umowy leasingu finansowego

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) wobec znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - umowy leasingu finansowego

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - umowy leasingu finansowego

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

f) wobec jednostki dominującej

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - umowy leasingu finansowego

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

g) wobec pozostałych jednostek

723

3 171

 

 

   - kredyty i pożyczki

499

2 976

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

224

195

 

 

     -  

0

0

 

 

   - umowy leasingu finansowego

224

195

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe, razem

723

3 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) powyżej 1 roku do 3 lat

723

807

 

 

b) powyżej 3 do 5 lat

0

2 364

 

 

c) powyżej 5 lat

0

0

 

 

Zobowiązania długoterminowe, razem

723

3 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

723

3 171

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

0

0

 

 

b1. w walucie

 

 

0

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

0

0

 

 

Zobowiązania długoterminowe, razem

w tys.

723

3 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

 

 

w tys.

 

 

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

 

 

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

 

 

ING Bank Śląski

Katowice

1 500

 

w tys.

499

 

w tys.

zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o WIBOR jednomiesięczny powiększony o 1,8 pp marży banku

12.06.2017

Hipoteka na nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

 

 

w tys.

 

 

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

Wartość nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje / zabezpieczenia

Dodatkowe prawa

Rynek notowań

Inne

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) wobec jednostek zależnych

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

0

0

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0

0

 

 

     - do 12 miesięcy

0

0

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) wobec jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

0

0

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0

0

 

 

     - do 12 miesięcy

0

0

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) wobec jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

0

0

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0

0

 

 

     - do 12 miesięcy

0

0

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

d) wobec znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

0

0

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0

0

 

 

     - do 12 miesięcy

0

0

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

e)  

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

0

0

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

   -  

0

0

 

 

     - do 12 miesięcy

0

0

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

     -  

0

0

 

 

f) wobec jednostki dominującej

0

0

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

0

0

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0

0

 

 

     - do 12 miesięcy

0

0

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - inne (wg rodzaju)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

g) wobec pozostałych jednostek

2 840

2 544

 

 

   - kredyty i pożyczki, w tym:

610

729

 

 

     - długoterminowe w okresie spłaty

0

0

 

 

   - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

   - z tytułu dywidend

0

0

 

 

   - inne zobowiązania finansowe, w tym:

125

70

 

 

 

 

 

 

 

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1 347

1 329

 

 

     - do 12 miesięcy

1 347

1 329

 

 

     - powyżej 12 miesięcy

0

0

 

 

   - zaliczki otrzymane na dostawy

2

0

 

 

   - zobowiązania wekslowe

0

0

 

 

   - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

502

255

 

 

   - z tytułu wynagrodzeń

237

161

 

 

   - inne (wg tytułów)

17

0

 

 

 

 

 

 

 

h) fundusze specjalne (wg tytułów)

34

0

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

2 874

2 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) w walucie polskiej

w tys.

2 767

2 458

 

 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

w tys.

107

86

 

 

b1. w walucie

w tys.

EUR

3

0

 

 

po przeliczeniu na tys. zł

 

 

15

0

 

 

b2

w tys.

USD

15

9

 

 

po przeliczeniu

w tys.

52

29

 

 

b3

w tys.

GBP

7

14

 

 

po przeliczeniu

w tys.

40

57

 

 

pozostałe waluty w tys. zł

w tys.

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

w tys.

2 874

2 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

 

 

w tys.

 

 

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

 

 

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

 

 

ING Bank Ślaski

Katowice

400

 

w tys.

276

 

w tys.

zmienna stopa procentowa oparta o WIBOR jednomiesięczny powiększona o 2,3pp marży banku

15.07.2015

zastaw rejestrowy na maszyna ch do obróbki cieplnej

 

 

 

ING Bank Śląski

Katowice

334

 

w tys.

334

 

w tys.

zmienna stopa procentowa oparta o WIBOR jednomiesięczny powiekszona o 2,3pp marży banku

12.06.2017

Hipoteka na nieruchomości

część krótkoterminowa kredytu inwestycyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

 

 

w tys.

 

 

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

Wartość nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje / zabezpieczenia

Dodatkowe prawa

Inne

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

Stan na początek okresu

0

0

 

 

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

0

0

 

 

   - długoterminowe (wg tytułów)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - krótkoterminowe (wg tytułów)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów

0

0

 

 

   - długoterminowe (wg tytułów)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

   - krótkoterminowe (wg tytułów)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

 

 

 

 

 

 

Algorytm obliczenia wartości księgowej na jedna akcję:
2013rok 11 445/113 000 000 = 0,10 zł/akcję
2014 rok 15 772/113500 000 = 0,14 zł/akcję

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

0

0

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - od jednostki dominującej

0

0

 

 

b) pozostałe (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

     - w tym: od jednostek zależnych

0

0

 

 

     - w tym: od jednostek współzależnych

0

0

 

 

     - w tym: od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

     - w tym: od znaczącego inwestora

0

0

 

 

     - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

     - w tym: od jednostki dominującej

0

0

 

 

 

 

 

 

 

     - w tym: od jednostek zależnych

0

0

 

 

     - w tym: od jednostek współzależnych

0

0

 

 

     - w tym: od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

     - w tym: od znaczącego inwestora

0

0

 

 

     - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

     - w tym: od jednostki dominującej

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

0

0

 

 

   - na rzecz jednostek zależnych

0

0

 

 

   - na rzecz jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - na rzecz jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - na rzecz znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - na rzecz jednostki dominującej

0

0

 

 

b) pozostałe (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

     - w tym: na rzecz jednostek zależnych

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz jednostek współzależnych

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz znaczącego inwestora

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz jednostki dominującej

0

0

 

 

 

 

 

 

 

     - w tym: na rzecz jednostek zależnych

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz jednostek współzależnych

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz znaczącego inwestora

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

     - w tym: na rzecz jednostki dominującej

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

- przychody netto ze sprzedaży maszyn

392

569

 

 

- przychody netto ze spredaży osprzętu

382

428

 

 

- przychody netto ze sprzedaży usług dzierżawy maszyn

798

221

 

 

- przychody netto ze sprzedaży usług obróbki cieplnej

3 147

2 528

 

 

- przychody netto ze sprzedaży usług serwisowych

90

63

 

 

- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług

44

274

 

 

- przychody netto ze sprzedaży usług stacji paliw

133

95

 

 

- przychody netto ze sprzedaży mikrosfer

724

493

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

59

0

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

5 710

4 671

 

 

- w tym: od jednostek powiązanych

59

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) kraj

5 710

4 671

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

59

0

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) eksport

0

0

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

0

0

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

5 710

4 671

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

59

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

- przychody ze sprzedaży art. elektrycznych

845

434

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

3

0

 

 

- przychody ze sprzedaży art. spawalniczych

393

159

 

 

- przychody ze sprzedaży art. obróbki cieplnej

1 206

773

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

14

0

 

 

- przychody ze sprzedaży art. pozostałych

112

16

 

 

- przychody ze sprzedazy paliw

12 269

12 257

 

 

- przychody ze sprzedaży art. pozostałych stacja paliw

870

808

 

 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

15 695

14 447

 

 

- w tym: od jednostek powiązanych

17

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) kraj

15 695

14 447

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

17

0

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) eksport

0

0

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

0

0

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

15 695

14 447

 

 

   - w tym: od jednostek powiązanych

17

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) amortyzacja

1 225

1 128

 

 

b) zużycie materiałów i energii

1 287

1 127

 

 

c) usługi obce

1 111

1 017

 

 

d) podatki i opłaty

120

106

 

 

e) wynagrodzenia

1 966

2 350

 

 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

623

491

 

 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

533

401

 

 

 

 

 

 

 

Koszty według rodzaju, razem

7 865

6 620

 

 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

-197

-23

 

 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

-23

-12

 

 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

-1 560

-1 347

 

 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

-2 396

-2 451

 

 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

3 689

2 787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

b) pozostałe, w tym:

331

45

 

 

   - odpisy z tytułu przywrócenia wartości aktywów niefinansowych

311

0

 

 

   - odzkodowania

7

36

 

 

   - nadwyżki z różnic inwentaryzacyjnych

7

0

 

 

   - inne

6

9

 

 

Inne przychody operacyjne, razem

331

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE KOSZTY OPERACYJNE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

12

12

 

 

   - rezerwa na badanie bilansu

12

12

 

 

b) pozostałe, w tym:

46

86

 

 

   - koszty likwidacji odszkodowania

17

18

 

 

   - opłaty sądowe i notarialne

0

41

 

 

   - ubezpieczenia po sprzedaży

6

0

 

 

   - niedobory inwentaryzacyjne

3

0

 

 

   - amortyzacja wartości firmy

17

17

 

 

   - iinne

3

10

 

 

Inne koszty operacyjne, razem

58

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - od jednostki dominującej

0

0

 

 

b) od pozostałych jednostek

0

0

 

 

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) z tytułu udzielonych pożyczek

48

32

 

 

   - od jednostek powiązanych, w tym:

2

1

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

 

 

 

   - od jednostki dominującej

0

0

 

 

   - od pozostałych jednostek

46

31

 

 

b) pozostałe odsetki

0

151

 

 

   - od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

 

 

   - od jednostek zależnych

0

0

 

 

   - od jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - od jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - od znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - od wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - od jednostki dominującej

0

0

 

 

   - od pozostałych jednostek

0

151

 

 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

48

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) dodatnie różnice kursowe

0

10

 

 

   - zrealizowane

0

9

 

 

   - niezrealizowane

0

1

 

 

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) pozostałe, w tym:

39

38

 

 

   - wycena zobowiązń finansowych

39

38

 

 

Inne przychody finansowe, razem

39

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) od kredytów i pożyczek

61

86

 

 

   - dla jednostek powiązanych, w tym:

0

0

 

 

   - dla jednostek zależnych

0

0

 

 

   - dla jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - dla jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - dla znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - dla wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - dla jednostki dominującej

0

0

 

 

   - dla innych jednostek

61

86

 

 

b) pozostałe odsetki

60

13

 

 

   - dla jednostek powiązanych, w tym:

0

0

 

 

   - dla jednostek zależnych

0

0

 

 

   - dla jednostek współzależnych

0

0

 

 

   - dla jednostek stowarzyszonych

0

0

 

 

   - dla znaczącego inwestora

0

0

 

 

   - dla wspólnika jednostki współzależnej

0

0

 

 

   - dla jednostki dominującej

0

0

 

 

   - dla innych jednostek

60

13

 

 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

121

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE KOSZTY FINANSOWE

w tys.

 

 

2014

2013

 

 

a) ujemne różnice kursowe, w tym:

39

0

 

 

   - zrealizowane

33

0

 

 

   - niezrealizowane

6

0

 

 

b) utworzone rezerwy (z tytułu)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

c) pozostałe, w tym:

248

170

 

 

   - rozwiązanie programu motywacyjnego

218

0

 

 

   - usugi bankowe

27

27

 

 

   - aktualizacja wartości przychodów finansowych

0

143

 

 

   - pozostałe koszty finansowe

3

0

 

 

Inne koszty finansowe, razem

287

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki