pb.pl

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA: SA-P 2015

 

skorygowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport półroczny SA-P

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od 2015-01-01 do 2015-06-30

 

 

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2014

obejmujące okres

od 2014-01-01 do 2014-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data przekazania:

2015-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TERMO-REX S.A.

 

Metalowy (met)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

 

 

 

 

43-600

 

Jaworzno

 

 

 

 

(kod pocztowy)

(miejscowość)

 

 

 

 

Wojska Polskiego

 

2i

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (32) 614 00 56

 

+48 (32) 615 03 30

 

 

 

 

(telefon)

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

(www)

 

 

 

 

6322006690

 

242619597

 

 

 

 

(NIP)

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

(podmiot uprawniony do badania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

 

 

 

 

 

 

 

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

 

 

Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

 

 

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

 

 

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

 

 

Półroczne sprawozdanie finansowe

 

w wersji skróconej

w wersji pełnej

 

 

 

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

 

 

 

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

 

 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

 

 

półrocze / 2015

półrocze / 2014

półrocze / 2015

półrocze / 2014

 

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

9 015

10 417

2 181

2 493

 

 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-103

28

-25

7

 

 

III. Zysk (strata) brutto

0

-31

0

-8

 

 

IV. Zysk (strata) netto

-96

-66

-23

-16

 

 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

154

183

37

44

 

 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-268

22

-65

7

 

 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

390

-248

94

-59

 

 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

276

-43

67

-10

 

 

IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

19 888

19 533

4 742

4 583

 

 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

4 211

3 760

1 004

882

 

 

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

492

723

117

170

 

 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

3 563

2 874

849

674

 

 

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

15 677

15 773

3 738

3 701

 

 

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

11 350

11 300

2 706

2 651

 

 

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

113 500 000

113 000 000

 

 

 

 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

 

 

 

 

 

 

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

0,14

0,14

0,03

0,03

 

 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

 

 

 

 

 

 

XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

 

 

Skorygowany raportem bieżącym nr

 

 

z dnia

 

o treści:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf

Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie rzetelności sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Oświadczenie zarządu (2).pdf

Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANS

 

 

Noty

w tys.

 

 

półrocze / 2015

2014

półrocze / 2014

 

 

AKTYWA

 

 

   I. Aktywa trwałe

 

14 338

14 456

12 734

 

 

     1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

1

8

17

27

 

 

           - wartość firmy

 

8

17

26

 

 

     2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

12 206

12 329

12 668

 

 

     3. Należności długoterminowe

 

0

0

0

 

 

       3.1. Od jednostek powiązanych

 

0

0

0

 

 

       3.2. Od pozostałych jednostek

 

0

0

0

 

 

     4. Inwestycje długoterminowe

 

2 060

2 011

0

 

 

       4.1. Nieruchomości

 

0

0

0

 

 

       4.2. Wartości niematerialne i prawne

 

0

0

0

 

 

       4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

3

2 060

2 011

0

 

 

         a) w jednostkach powiązanych, w tym:

4

2 060

2 011

0

 

 

           - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

 

2 060

2 011

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

 

0

0

0

 

 

       4.4. Inne inwestycje długoterminowe

 

0

0

0

 

 

     5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

64

99

39

 

 

       5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5

64

99

39

 

 

       5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

0

0

0

 

 

   II. Aktywa obrotowe

 

5 550

5 077

5 115

 

 

     1. Zapasy

6

1 998

1 929

2 060

 

 

     2. Należności krótkoterminowe

7,8,10

1 919

2 058

2 232

 

 

       2.1. Od jednostek powiązanych

 

0

0

0

 

 

       2.2. Od pozostałych jednostek

 

1 919

2 058

2 232

 

 

     3. Inwestycje krótkoterminowe

 

1 444

1 023

452

 

 

       3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

1 444

1 023

452

 

 

         a) w jednostkach powiązanych

 

0

0

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

 

900

755

348

 

 

         c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

544

268

104

 

 

       3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

0

0

0

 

 

     4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9

189

67

371

 

 

A k t y w a r a z e m

 

19 888

19 533

17 849

 

 

PASYWA

 

 

   I. Kapitał własny

 

15 677

15 773

11 379

 

 

     1. Kapitał zakładowy

11

11 350

11 300

11 300

 

 

     2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

 

0

0

0

 

 

     3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

 

0

0

0

 

 

     4. Kapitał zapasowy

12

4 423

145

145

 

 

     5. Kapitał z aktualizacji wyceny

 

0

0

0

 

 

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe

13

0

3 999

0

 

 

     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

0

0

0

 

 

     8. Zysk (strata) netto

 

-96

329

-66

 

 

     9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

 

0

0

0

 

 

   II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

4 211

3 760

6 470

 

 

     1. Rezerwy na zobowiązania

 

156

163

52

 

 

       1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14

103

42

36

 

 

       1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15,16

53

109

16

 

 

         a) długoterminowa

 

22

22

0

 

 

         b) krótkoterminowa

 

31

87

16

 

 

       1.3. Pozostałe rezerwy

17

0

12

0

 

 

         a) długoterminowe

 

0

0

0

 

 

         b) krótkoterminowe

 

0

12

0

 

 

     2. Zobowiązania długoterminowe

18,19

492

723

3 011

 

 

       2.1. Wobec jednostek powiązanych

 

0

0

0

 

 

       2.2. Wobec pozostałych jednostek

 

492

723

3 011

 

 

     3. Zobowiązania krótkoterminowe

20,21

3 563

2 874

3 407

 

 

       3.1. Wobec jednostek powiązanych

 

0

0

0

 

 

       3.2. Wobec pozostałych jednostek

 

3 478

2 840

3 407

 

 

       3.3. Fundusze specjalne

 

85

34

53

 

 

     4. Rozliczenia międzyokresowe

 

0

0

0

 

 

       4.1. Ujemna wartość firmy

 

0

0

0

 

 

       4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

0

0

0

 

 

         a) długoterminowe

 

0

0

0

 

 

         b) krótkoterminowe

 

0

0

0

 

 

P a s y w a r a z e m

 

19 888

19 533

17 849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość księgowa

 

15 667

15 773

11 379

 

 

Liczba akcji (w szt.)

 

113 500 000

113 500 000

113 000 000

 

 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

 

0,14

0,14

0,10

 

 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

 

 

 

 

 

 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZYCJE POZABILANSOWE

 

 

Noty

w tys.

 

 

półrocze / 2015

2014

półrocze / 2014

 

 

1. Należności warunkowe

 

0

0

0

 

 

   1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

 

0

0

0

 

 

     - otrzymanych gwarancji i poręczeń

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

 

0

0

0

 

 

     - otrzymanych gwarancji i poręczeń

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zobowiązania warunkowe

 

0

0

0

 

 

   2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

 

0

0

0

 

 

     - udzielonych gwarancji i poręczeń

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

 

0

0

0

 

 

     - udzielonych gwarancji i poręczeń

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inne (z tytułu)

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

Noty

w tys.

 

 

półrocze / 2015

półrocze / 2014

 

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

 

9 015

10 423

 

 

       - od jednostek powiązanych

 

28

0

 

 

   1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

22

2 607

2 849

 

 

   2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

23

6 408

7 574

 

 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

 

7 197

8 446

 

 

       - jednostkom powiązanym

 

0

0

 

 

   1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

 

1 615

1 903

 

 

   2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

5 582

6 543

 

 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

 

1 818

1 977

 

 

IV. Koszty sprzedaży

 

679

837

 

 

V. Koszty ogólnego zarządu

 

1 235

1 103

 

 

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

 

-96

37

 

 

VII. Pozostałe przychody operacyjne

 

2

5

 

 

   1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

0

0

 

 

   2. Dotacje

 

0

0

 

 

   3. Inne przychody operacyjne

 

2

5

 

 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

 

9

14

 

 

   1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

0

1

 

 

   2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

0

0

 

 

   3. Inne koszty operacyjne

 

9

13

 

 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

 

-103

28

 

 

X. Przychody finansowe

 

186

45

 

 

   1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

 

0

0

 

 

       - od jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

   2. Odsetki, w tym:

 

44

25

 

 

       - od jednostek powiązanych

 

0

2

 

 

   3. Zysk ze zbycia inwestycji

 

141

0

 

 

   4. Aktualizacja wartości inwestycji

 

1

0

 

 

   5. Inne

 

0

20

 

 

XI. Koszty finansowe

 

83

104

 

 

   1. Odsetki w tym:

 

38

42

 

 

       - dla jednostek powiązanych

 

0

0

 

 

   2. Strata ze zbycia inwestycji

 

0

0

 

 

   3. Aktualizacja wartości inwestycji

 

0

0

 

 

   4. Inne

 

45

62

 

 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

 

0

-31

 

 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

 

0

0

 

 

   1. Zyski nadzwyczajne

 

0

0

 

 

   2. Straty nadzwyczajne

 

0

0

 

 

XIV. Zysk (strata) brutto

 

0

-31

 

 

XV. Podatek dochodowy

24,25

96

35

 

 

     a) część bieżąca

 

0

39

 

 

     b) część odroczona

 

96

-4

 

 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

0

0

 

 

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

 

0

0

 

 

XVIII. Zysk (strata) netto

 

-96

-66

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

 

-96

-66

 

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

 

113 500 000

113 000 000

 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

 

0,00

0,00

 

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

 

 

 

 

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

 

 

w tys.

 

 

półrocze / 2015

2014

półrocze / 2014

 

 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

15 773

11 445

11 445

 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

 

 

         b) korekty błędów

0

0

0

 

 

   I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

15 773

11 445

11 445

 

 

     1. Kapitał zakładowy na początek okresu

11 300

11 300

11 300

 

 

       1.1. Zmiany kapitału zakładowego

50

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

50

0

0

 

 

           - emisji akcji (wydania udziałów)

50

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

           - umorzenia akcji (udziałów)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

11 350

11 300

11 300

 

 

     2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

0

0

0

 

 

       2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

0

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

0

0

0

 

 

     3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

0

0

0

 

 

       3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

0

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu

0

0

0

 

 

     4. Kapitał zapasowy na początek okresu

145

1 532

1 532

 

 

       4.1. Zmiany kapitału zapasowego

4 278

-1 387

-1 387

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

4 278

0

0

 

 

           - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

3 949

0

0

 

 

           - z podziału zysku (ustawowo)

26

0

0

 

 

           - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

303

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

1 387

1 387

 

 

           - pokrycia straty

0

1 387

1 387

 

 

 

 

 

 

 

 

       4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

4 423

145

145

 

 

     5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

0

0

0

 

 

           - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

 

 

       5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

0

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

           - zbycia środków trwałych

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0

0

0

 

 

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

3 999

0

0

 

 

       6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

-3 999

3 999

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

3 999

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

3 999

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

0

3 999

0

 

 

     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

329

-1 387

-1 387

 

 

       7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

329

0

0

 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

 

 

         b) korekty błędów

0

0

0

 

 

       7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

329

0

0

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

           - podziału zysku z lat ubiegłych

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

329

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

       7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

0

 

 

       7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0

1 387

1 387

 

 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

 

 

         b) korekty błędów

0

0

0

 

 

       7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

0

1 387

1 387

 

 

         a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

 

 

           - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

         b) zmniejszenia (z tytułu)

0

1 387

1 387

 

 

 

 

 

 

 

 

       7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

0

 

 

       7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

0

 

 

     8. Wynik netto

-96

329

-66

 

 

         a) zysk netto

0

329

0

 

 

         b) strata netto

96

0

66

 

 

         c) odpisy z zysku

0

0

0

 

 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

15 677

15 773

11 379

 

 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

15 677

15 773

11 379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

w tys.

 

 

półrocze / 2015

półrocze / 2014

 

 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

(metoda bezpośrednia)

 

 

 

 

Wpływy

 

 

 

 

Sprzedaż

 

 

 

 

Inne wpływy z działalności operacyjnej

 

 

 

 

Wydatki

 

 

 

 

Dostawy i usługi

 

 

 

 

Wynagrodzenia netto

 

 

 

 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

 

 

 

 

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

 

 

 

 

Inne wydatki operacyjne

 

 

 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

 

 

 

 

(metoda pośrednia)

 

 

 

 

     I. Zysk (strata) netto

-96

-66

 

 

     II. Korekty razem

250

249

 

 

       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

0

0

 

 

       2. Amortyzacja

391

595

 

 

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

0

1

 

 

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

25

18

 

 

       5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

-142

1

 

 

       6. Zmiana stanu rezerw

-7

-34

 

 

       7. Zmiana stanu zapasów

-96

-199

 

 

       8. Zmiana stanu należności

140

-941

 

 

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

27

876

 

 

       10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-88

-68

 

 

       11. Inne korekty

0

0

 

 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

154

183

 

 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

     I. Wpływy

788

50

 

 

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

5

7

 

 

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0

0

 

 

       3. Z aktywów finansowych, w tym:

783

3

 

 

         a) w jednostkach powiązanych

0

3

 

 

           - zbycie aktywów finansowych

 

0

 

 

           - dywidendy i udziały w zyskach

0

0

 

 

           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

0

 

 

           - odsetki

0

3

 

 

           - inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

783

0

 

 

           - zbycie aktywów finansowych

783

0

 

 

           - dywidendy i udziały w zyskach

0

0

 

 

           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

0

 

 

           - odsetki

0

0

 

 

           - inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

 

 

       4. Inne wpływy inwestycyjne

0

40

 

 

     II. Wydatki

1 056

28

 

 

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

220

28

 

 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0

0

 

 

       3. Na aktywa finansowe, w tym:

836

0

 

 

         a) w jednostkach powiązanych

49

0

 

 

           - nabycie aktywów finansowych

49

0

 

 

           - udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

 

 

         b) w pozostałych jednostkach

787

0

 

 

           - nabycie aktywów finansowych

787

0

 

 

           - udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

 

 

       4. Inne wydatki inwestycyjne

0

0

 

 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-268

22

 

 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

     I. Wpływy

654

0

 

 

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0

0

 

 

       2. Kredyty i pożyczki

654

0

 

 

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

       4. Inne wpływy finansowe

0

0

 

 

     II. Wydatki

264

248

 

 

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

 

 

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

 

0

 

 

       3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0

0

 

 

       4. Spłaty kredytów i pożyczek

167

180

 

 

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

 

 

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

 

 

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

62

32

 

 

       8. Odsetki

35

36

 

 

       9. Inne wydatki finansowe

0

0

 

 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

390

-248

 

 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

276

-43

 

 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

276

-44

 

 

           - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0

1

 

 

F. Środki pieniężne na początek okresu

268

147

 

 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

544

104

 

 

           - o ograniczonej możliwości dysponowania

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Śródroczne sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA 2015 (1).pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Śródrocznego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-24

Barbara Krakowska

Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Śródroczne sprawozdanie zarządu 2015.pdf

Półroczne sprawozdanie z działalności Termo-Rex SA