pb.pl

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA: P 2015

 

skorygowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport półroczny P

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

 

 

 

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za półrocze roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od do

 

 

 

zawierający sprawozdanie finansowe według

MSSR 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w walucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data przekazania:

2015-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

STARHEDGE S.A.

 

finanse inne

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

 

 

 

 

00-901

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Plac Defilad

 

1 p. XVII

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

22 620 31 76

 

22 654 11 75

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@starhedge.pl

 

www.starhedge.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9260001337

 

970517930

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

WBS Audyt Sp. z o.o.

 

 

(podmiot uprawniony do badania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

 

 

półrocze / 2015

półrocze / 2014

półrocze / 2015

półrocze /2014

 

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

178

15

43,06

3,70

 

 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-103

-293

-25,03

-70,17

 

 

III. Zysk (strata) brutto

-2 156

-38 487

-521,46

-9 211,00

 

 

IV. Zysk (strata) netto

-2 165

-35 926

-523,60

-8 598,13

 

 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 230

-295

-297,54

-70,63

 

 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 092

5 051

264,08

1 208,73

 

 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 995

-305

-724,40

-73,06

 

 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-3 133

4 450

-757,86

1 065,03

 

 

IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

14 028

9 018

3 344,53

2 115,72

 

 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

7 939

332

1 893

80

 

 

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

0

0

0,00

0,00

 

 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

7 925

262

1 889

63

 

 

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

6 089,56

42 251,38

1 452

10 154

 

 

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

13 801,43

13 801,43

3 290

3 317

 

 

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

5 587 403,00

5 587 403,00

5 587 403,00

5 587 403,00

 

 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

-0,32

-15,80

-0,09

-3,71

 

 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

-0,38

-7,19

-0,09

-1,72

 

 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1,09

7,56

0,26

1,81

 

 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1,09

7,56

0,26

1,81

 

 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowany raportem bieżącym nr

 

 

z dnia

 

o treści:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

 

 

 

 

 

 

Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

STARHEDGE_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitent.pdf

 

 

 

Sprawozdanie_Finansowe_I_polowa_2015_STARHEDGE_SA.pdf

 

 

 

STARHEDGE_Raport_jednostkowy_MSR.pdf

 

 

 

Oswiadczenie_Prezesa_Nr_1.pdf

 

 

 

Oswiadczenie_Prezesa_Nr_2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-31

Moshe Hayman

Członek Zarządu

Moshe Hayman