pb.pl

Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również w instrumenty dłużne innych emitentów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,6721 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1142
Najlepszy wynik: 111,21 zł
Najgorszy wynik: 102,21 zł