pb.pl
51,7000 zł
2,17% 1,1000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 316 982 331 952 327 598 338 705
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 159 684 158 260 157 502 155 731
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 562 297 522 664 511 897 537 275
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 230 412 204 772 196 833 102 954
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 182 370 158 484 152 156 59 499
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 44 101 210 45 163 346 49 304 714 49 544 310
Kapitał własny (tys. zł)* 6 692 523 6 843 339 7 056 750 7 064 591
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,221 52,375 54,009 54,069
Zysk na akcję (zł) 1,396 1,213 1,165 0,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej