pb.pl
1,2400 zł
6,90% 0,0800 zł
IDM S.A. w upadłości układowej (IDM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IDMSA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 147 129 133 181
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -459 -946 -364 -128
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 449 -1 633 -1 231 -1 004
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 449 -1 633 -1 231 -1 004
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 10 8
EBITDA (tys. zł) -459 -946 -354 -120
Aktywa (tys. zł) 11 470 8 198 8 060 8 135
Kapitał własny (tys. zł)* -65 804 -67 440 -68 671 -69 675
Liczba akcji (tys. szt.) 3 306,389 3 306,389 3 306,389 3 306,389
Zysk na akcję (zł) -0,438 -0,494 -0,372 -0,304
Wartość księgowa na akcję (zł) -19,902 -20,397 -20,769 -21,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej