pb.pl
38,0000 zł
1,33% 0,5000 zł
IZOBLOK SA (IZB)

Wyniki finansowe - IZOBLOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 514 32 078 53 000 51 249
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 130 -5 606 1 023 -1 810
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -8 041 -4 791 -1 388 -1 460
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -6 776 -4 512 -858 -1 076
Amortyzacja (tys. zł) 4 749 4 833 4 732 4 749
EBITDA (tys. zł) -381 -773 5 755 2 939
Aktywa (tys. zł) 192 630 187 791 201 739 194 758
Kapitał własny (tys. zł)* 108 067 101 477 103 692 101 428
Liczba akcji (tys. szt.) 1 267,000 1 267,000 1 267,000 1 267,000
Zysk na akcję (zł) -5,348 -3,561 -0,677 -0,849
Wartość księgowa na akcję (zł) 85,294 80,093 81,840 80,054
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10