pb.pl
158,0000 zł
5,33% 8,0000 zł
Tatry mountain resorts a.s. (TMR)

Wyniki finansowe - TATRY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 II Q 2019 IV Q 2019 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. SKK) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. SKK) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. SKK) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. SKK)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. SKK) 0 0 0 0
EBITDA (tys. SKK) 0 0 0 0
Aktywa (tys. SKK) 521 684 503 162 533 858 564 271
Kapitał własny (tys. SKK)* 113 681 122 535 110 067 119 302
Liczba akcji (tys. szt.) 6 707,198 6 707,198 6 707,198 6 707,198
Zysk na akcję (SKK) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (SKK) 16,949 18,269 16,410 17,787
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10