pb.pl

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2011-01-18 41.41 +0.78%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.78% +0.27% +17.68% +103.29% +215.38%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Fundusz lokuje swoje aktywa w dłużne i udziałowe papiery wartościowe. Udział akcji w aktywach Funduszu będzie się zawierał w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.