pb.pl
12,2500 zł
2,08% 0,2500 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Wyniki finansowe - INTERAOLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 47 696 88 683 92 433 107 072
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 253 7 087 4 154 5 978
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 277 7 008 4 148 7 085
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -173 5 578 3 485 6 417
Amortyzacja (tys. euro) 603 607 594 640
EBITDA (tys. euro) 856 7 694 4 748 6 618
Aktywa (tys. euro) 42 197 63 633 61 742 74 078
Kapitał własny (tys. euro)* 9 529 19 126 17 459 32 393
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (euro) -0,009 0,279 0,174 0,321
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,476 0,956 0,873 1,620
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej