pb.pl

Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 240 288 180 807 169 065 178 871
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 179 8 524 8 269 9 398
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 462 8 788 7 081 10 267
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 376 6 841 5 447 8 207
Amortyzacja (tys. zł) 3 799 3 897 4 003 4 011
EBITDA (tys. zł) 17 978 12 421 12 272 13 409
Aktywa (tys. zł) 643 081 636 147 616 288 623 417
Kapitał własny (tys. zł)* 285 360 292 384 290 083 296 205
Liczba akcji (tys. szt.) 24 368,824 24 368,824 24 579,708 24 579,708
Zysk na akcję (zł) 0,426 0,281 0,222 0,334
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,710 11,998 11,802 12,051
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej